ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/33432/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 29 ม.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการ
ใช้งาน
(2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๒. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
๒. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
๕. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บการอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. 2547
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๘. ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบำรุงรักษาอากาศยานและเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(2) ดำเนินการติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบำรุงรักษาอากาศยานและเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้พื้นฐานทางช่างเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดประกอบการบิน (Avionics)
๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้น (Ground Safety)
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๗. ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๙. กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการทำงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2559 สอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 59 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 17-20 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธินกรุงเทพฯ10400 http://www.mnre.go.th

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments