สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -08 ม.ค. 2559 |ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

“สพฐ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/33402/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 08 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
3.ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน) 1. ความรู้วิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู (100 คะแนน) 1.1 หลักการศึกษา 1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น 1.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 1.9 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 1.10 ความมีวินัยและการรักษาวินัย 1.11 ความเป็นพลเมืองดี 1.12 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 1.13 การทำงานร่วมกับผู้อื่น 1.14 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ 1.15 การจัดการความรู้ 1.16 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 2. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน) 2.1 ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 2.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 2.5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2.5.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 2.5.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.6 ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 2.7 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์ 2.8 ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย

– ทักษะ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะตำแหน่ง (50 คะแนน) ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะตำแหน่ง (50 คะแนน) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชา เอกสังคมศึกษา ภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

– สมรรถนะ
สอบภาค ก. สอบภาค ข. สอบภาค ค. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบภาค ก. (ข้อเขียน) 100 คะแนน สอบภาค ข. (ข้อเขียน) 50 คะแนน สอบภาค ค. (การสัมภาษณ์) 50 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน สพฐ. งานราชการ มหาสารคาม สพฐ. รับสมัคร สอบ สพฐ.2558 สอบ สพฐ. 58 สพฐ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments