กกท. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ธ.ค. 2558 |ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม


ฝากประชาสัมพันธ์

กกท.

“กกท.”

ลิงค์: https://iqepi.com/33336/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 17,830-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กกท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

๒. อัตราค่าตอบแทน

ปริญญาตรี เงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บาท

๓. ระยะเวลาในการจ้าง

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)

๔. จำนวนผู้จะได้รับการคัดเลือก ๑ อัตรา

๕. สังกัด งานควบคุมสารต้องห้าม กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

๖. ลักษณะงาน

– ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น

– ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาโทษ อุทธรณ์ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา

– ดำเนินการเก็บตัวอย่างสารต้องห้าม ในรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตามมาตรฐานขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ประกอบดังนี้

๗.๑ เพศชาย หรือ หญิง

๗.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๗.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

๗.๔ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในระดับปริญญาตรี

๗.๕ มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ

๗.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีที่ผู้สมัครเป็นเพศชาย)

๗.๗ มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ

๗.๘ หากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานสายกฎหมายประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๘. วิธีการคัดเลือก

๘.๑ สอบข้อเขียนวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป

๘.๒ สอบโดยการสอบสัมภาษณ์

๘.๓ ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากผู้ที่มีผลคะแนนการสอบได้คะแนนรวมสูงสุด และคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด โดยขอบเขตของการสัมภาษณ์ มีดังนี้

๙.๑ สอบข้อเขียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชากฎหมาย รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสารต้องห้าม จำนวน ๓๐ คะแนน

๙.๒ สัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้องานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คะแนน

๙.๓ ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๒๐ คะแนน

๑๐. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร

๑๐.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อเชิ้ต สีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)

๑๐.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

๑๐.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)

๑๐.๔ ใบรับรองแพทย์

๑๐.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)

๑๐.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)

๑๐.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือก

๑๐.๘ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือรับรอง

ประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ (ถ้ามี)

๑๑. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ

๑๑.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

๑๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๑.๓ สอบข้อเขียนวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑.๔ สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑๑.๕ ประกาศผลสอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ผ่านทาง http://www.sat.or.th)

๑๒. รับสมัครด้วยตนเอง ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๕๙, ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๑๓๗

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สมัครงาน กกท. งานราชการ กกท. รับสมัคร สอบ กกท.2558 สอบ กกท. 58 กกท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กกท. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กกท. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments