กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ธ.ค. -20 ม.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

“กระทรวงการต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33324/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ธ.ค. – 20 ม.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิไปประจำการในต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน เงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 30 อัตรา

แผนดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 21 – 25 ธ.ค. 59
2. รับสมัคร 28 ธ.ค.58 – 20 ม.ค. 59
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 27 ม.ค. 59
4. สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 7 ก.พ. 59
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ 29 ก.พ. 59
6. ผู้สอบผ่านฯ มายื่นคุณวุฒิ 4 มี.ค. 59
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 10 มี.ค. 59
8. สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 18 มี.ค. 59
9. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 25 มี.ค. 59
10. รายงานตัวและบรรจุ 25 เม.ย. 59

หมายเหตุ: แผนดำเนินการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เป็น ตำแหน่งที่มีสิทธิไปประจำการในต่างประเทศ คือ ปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงงานด้านการเงินและบัญชี

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ด้านการปฏิบัติการ

งานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป งานด้านการเงินและบัญชี
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดตเรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลเพื่อสนับนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ (1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็ฐข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

งานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป งานด้านการเงินและบัญชี
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรการสอบแข่งขัน และวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

วิชา คะแนน
1. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
(ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ
งานสารบรรณ งานพัสดุ แะลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
100 คะแนน
2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
(ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี, ความรู้เกี่ยวกับกฎ
และระเบียบด้านการเงินและการคลัง)
80 คะแนน
3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

 

มัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กระทรวงการต่างประเทศ2558 สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 58 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments