สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -23 ธ.ค. 2558 |นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33301/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานด้านกฏหมาย
-ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฏหมาย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นผู้ช่วยในการประชุมคณะอนุกรรมการกฏหมายคณะทำงานด้านกฏหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
-ศึกษา วิเคราะห์กฏหมาย นิติกรรม สัญญา ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับงานของ มกอช.
-ตอบข้อหารือด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.งานด้านนิติกรรมและสัญญา
-จัดทำสัญญาจ้างและบันทึกข้อตกลงการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.งานด้านคดี
-ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง คดีปกครอง ละเมิด วินัย

4.งานที่ได้รับมอบหมาย
-งานสวัสดิการของ มกอช.
-ช่วยปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านกฏหมาย -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 -พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
-ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ -การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
-การให้บริการที่ดี -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2558 สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 58 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments