ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ธ.ค. 2558  นักพัฒนาเทคนิค โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/33221/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาเทคนิค โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 23,700-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

นักพัฒนาเทคนิค โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร

(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
● พัฒนาคุณภาพหมึกพิมพ์ กำหนดคุณสมบัติวัสดุใช้พิมพ์ กำหนดสูตรและคุณสมบัติหมึกพิมพ์ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหมึกพิมพ์และวัสดุใช้พิมพ์ในกระบวนการผลิตธนบัตร ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการตรวจคุณภาพหมึกพิมพ์และวัสดุใช้พิมพ์ และงานตามแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับคุณภาพธนบัตร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● มีสัญชาติไทย
● อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
● สำเร็จการศึกษา
● – ระดับปริญญาโท วทม. สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหการ วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
● – ระดับปริญญาโท วศม. สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
● และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● มีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนน หรือเทียบเท่า IELTS 4.5 / TOEFL 500 (paper-based), IBT 60, CBT 150)
● มีบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ (Abstract)
● มีสายตาปกติ ไม่บอดสี และไม่แพ้สารเคมี
การทดสอบ
● แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
● แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitude Test)
● สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
● ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ถึง Email
● ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท ปริญญาเอก 34,200 บาท
● ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานของธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 20 จากอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 28,500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล สายออกบัตรธนาคาร โทร 0-2356-8519, 0-2356-8524 Email : prasertk@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2558 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 58 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  สมัครสอบคลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments