กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -14 ธ.ค. 2558  พนักงานวางผังเมือง


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

“กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://iqepi.com/33160/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 14 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมโยธา
หมายเหตุ : กรณีที่วุฒิสูงกว่าปริญญาตรีขอสงวนสิทธิ์ใช้เงื่อนไขการจ้างค่าจ้างตอบแทนอื่น ๆ ในอัตราปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง อบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกับงานด้านผังเมือง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางผัง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรูและกฎหมายด้านการวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ระบบชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวางผังเมือง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

– ทักษะ
– ความสามารถและทักษะในด้าน IT เพื่อการวางผังเมือง และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Excel, SPSS, GIS, Autocad, Sketch up , Google Maps , Google Earth ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

– สมรรถนะ
– ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความสามารถที่จะทํางานในหนาที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ – บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละ สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง2558 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 58 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments