งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

จ.ขอนแก่น

“จ.ขอนแก่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/33152/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบ


 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)สาขาการจัดการ สาขาการเงินสาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ และเรียนความพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานออกแบบเอกสาร
2.ปฏิบัติงานพัสดุ
3.ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
4.ปฏิบัติงานเลขาณุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อมูลและรายงาน การติดต่อประสานงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน
วิธีการประเมิน : -ประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน(แบบปรนัย) เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
การใช้งานความพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : -ประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ความพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -ประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สอบปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเลียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน จ.ขอนแก่น งานราชการ จ.ขอนแก่น รับสมัคร สอบ จ.ขอนแก่น2558 สอบ จ.ขอนแก่น 58 จ.ขอนแก่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จ.ขอนแก่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง จ.ขอนแก่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments