งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -17 ธ.ค. 2558  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

“สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33096/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะนโยบาย/แผน/มาตรการ/ กลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามนโยบาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในรัฐวิสาหกิจ
๒. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบแรงจูงใจ และระบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลฯ เช่น ระบบ EVM ระบบการประเมินเชิงคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร การจัดทำแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ เป็นต้น
๔. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน)
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ (๑๕๐ คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และกำหนดมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในราชการของกรม
๒. ดำเนินการ ดูแล บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ Back Office และ Front Office ตามนโยบายของ สคร.
๓. ดำเนินการ ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายภายในและ Internet รวมทั้งควบคุม ติดตาม การแก้ไขปัญหา อุปสรรณต่างๆ และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเครือข่าย และการติดตามเฝ้าระวังการบุกรุกเครือข่าย
๔. ดำเนินการ ดูแล บริษัทที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร์ให้เป็นไป ตามสัญญาการบำรุงรักษา
๕. ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินผลตามตัวชี้วัดในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ดำเนินการ แนะนำ ให้บริการ และฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับบุคลากรของ สคร. รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และอื่นๆ ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๗. ดำเนินการ หรือร่วมเป็นกรรมการในการวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณ์เฉพาะด้านเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจนรวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ (๕๐ คะแนน)
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์ระบบ จัดหาและพัฒนา และ การบริหารจัดการโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๕๐ คะแนน) 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 58 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments