สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -20 พ.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การข่าว,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/32991/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การข่าว,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 20 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล ฯลฯ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การข่าว
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับของทางราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการข่าว ติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบปฏิบัติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ
6. ผลิตเอกสารต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2558 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 58 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments