งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -27 พ.ย. 2558  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32964/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 27 พ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงานและการบริการด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบงานประยุกต์ การวางแผนแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและความรู้เที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบโลจิสติกส์ และตรรกศาสตร์
3.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น ควมรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาระบบราชการภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ การปรับเปล่ี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม คณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
2. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น SWOT Analysis, 7S Model, BSC, KM,PEST เป็นต้น
3. ความรู้ทั่วไปเก่ี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและระบบการบริหารราชการไทย
4. ความรู้เก่ี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นต้น
 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 58 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments