ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -13 พ.ย. 2558  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32942/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้
– พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรอกแบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ต่างๆ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
– ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การทำตารางข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ
– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน และการจัดทำงบประมาณ
– มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
– มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments