สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -13 พ.ย. 2558  8 ตำแหน่ง 8 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย)”

ลิงค์: https://iqepi.com/32900/ หรือ
ตำแหน่ง: 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,880-15,840
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ดาวน์โหลดประกาศ เอกสาร 1 | เอกสาร 2 | เอกสาร 3 | เอกสาร 4

สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2558

ด้วยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัดองค์การบริหารส่นวตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน

1. สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ

 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 1 อัตรา
 4. นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,880 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าอัตราเงินเดือน 11,510 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

2. สายงานที่เริ่มต้านจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ

 1. นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1
 2. นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 1. ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด (2) ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,060 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
 2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,840 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) งานราชการ สุโขทัย สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย)2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) 58 สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.บ้านน้ำพุ(สุโขทัย) :ตนเอง  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอซื้อใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-5594-7260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments