งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ต.ค. -3 พ.ย. 2558  นักวิจัยปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32846/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 3 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

เงื่อนไขเพิ่มเติม
มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. การทำงานวิจัยในเชิงบูรณาการ
– ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการวิจัย
– จัดทำรายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวมรวม วิเคราะห์ เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
– วางแผนดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
– กำหนดหัวข้อเรื่องในการทำวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล
– กำหนดหัวข้อในการศึกษาและการประเมินผล
– จัดทำรายงานผลการวิจัยเรื่องต่าง ๆ
๒. งานทรัพย์สินทางปัญญา
– ประสานงานและดำเนินการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัย
– ประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียม
ค่าเดินทางไปดำเนินการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
– ประสานงานและดำเนินการจัดทำร่างระเบียบและร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
– จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
– จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
๓. งานพัฒนาเว็บไซต์
– การดูแลระบบและปรับปรุงข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
– การนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
– การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
– การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์
– การติดต่อประสานงานโปรแกรมเมอร์เมื่อระบบเกิดการผิดพลาด
– การประเมินผลการบันทึกข้อมูลดำเนินงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๖๐คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงบูรณาการ
– ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
– ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
– การจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Word press ประกอบด้วย
– การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
– การจัดการเมนู
– การติดตั้ง Theme และ Plugin

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
เงื่อนไขเพิ่มเติม
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
– หากสำเร็จการศึกษา หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา การวัดและประเมินผล หลักสูตร การวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
๓. นำร่างหลักสูตรเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย นำหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ. ๗) เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ประสานงานติดต่อและดำเนินงานด้านหลักสูตรกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. นำข้อมูลหลักสูตรแสดงบนหน้าเว็บไซต์
๘. จัดทำโครงการคำเสนอของบประมาณประจำปี
๙. งานประชุมสภาวิชาการ
๑๐. งานประกันคุณภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๖๐คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษา การวัด และประเมินผล ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
– ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกบริหารงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาและงานชมรม
๒. งานกิจกรรมโครงการขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
๓. งานจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
๔. งานดูแลและพัฒนาระบบ Transcript กิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาทุกชั้นปีและรายงาน
ผลสำเร็จกิจกรรม
๕. งานเผยแพร่งานกิจกรรมนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๖๐คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
๒. งานแนะแนวการศึกษา
๓. งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ
๔. งานบริการและอบรมพัฒนานักศึกษา
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๖๐คะแนน )
– ความรู้เกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
– ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
– การจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้น

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ กรณีจ่ายเงินตรงจากระบบ GFMIS
๒. ตัดรายการจ่ายเงินในระบบ ERP และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๓. จัดทำรายงานการจ่ายตรงให้ผู้ขายส่งและรวบรวมเอกสารที่เรียบร้อยแล้ว ให้งานบัญชี
๔. จัดทำเอกสารการจ่ายตรงให้ผู้ขาย และทะเบียนคุมการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินมัดจำประกันสัญญา เงินค้ำประกันซอง และหนังสือค้ำประกันซอง
๕. นำข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินจากการจ่ายตรง ขึ้น Facebook : งานการเงิน กองคลัง ของมหาวิทยาลัย
๖. จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยแล้ว
๗. จัดทำหนังสือแจ้งกรมสรรพากร (กรณีผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินแล้ว ไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินภายในกำหนด)
๘. รับเงินรายได้ทุกประเภทจากระบบ ERP สรุปการรับเงินพร้อมจัดทำรายงาน และนำส่งเงินทุกสิ้นวัน
๙. ส่งคืนหนังสือค้ำประกันซองให้แก่ผู้มีสิทธิ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๑๔๐คะแนน )
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงิน และการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำ บัญชีเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑
– การติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ( Word , Excel )

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
 

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments