กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 -30 ต.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

“กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/32806/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและพัสดุ การบริหาร
การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การดำเนินงานการบริหารงานด้านอื่น ๆ
2. ช่วยติดตามผลการตรวจสอบ ตามที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ เช่น ความรู้ในเรื่องการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ สมรรถนะ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี ฯลฯ บุคลิกภาพ ทัศนคติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า

สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2558 สอบ กระทรวงการคลัง 58 กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments