สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 13 ต.ค. -12 พ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

“สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/32798/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ต.ค. – 12 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนงานด้านภาษีอากร และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการกำหนดและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารหรือการจัดการด้านบุคลากรภายในองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีระบุประสบการณ์การทำงาน กรุณาแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน)

· ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

· หากเคยรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

· มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการประสานงานที่ดี

· กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

· ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการทำงาน และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

4) สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

5) เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

การรับสมัครและการคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

· ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ. จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ aryuts@neda.or.th (กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF)

สมัครงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) งานราชการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) รับสมัคร สอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)2558 สอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 58 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง  email  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments