กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 -20 ต.ค. 2558  หลายตำแหน่ง รวม 357 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

ลิงค์: https://iqepi.com/32735/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 357 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 357
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 20 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 357 อัตรา แบ่งตามพื้่นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังไฟล์แนบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ที่ พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ
1.1 PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร 86 เอกสารแนบหน้า 1-11
1.2 PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่หน่วยงานฝึกอบรม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 เอกสารแนบหน้า 12
1.3 PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต) 270 เอกสารแนบหน้า 13-50

2. วิธีการรับสมัคร

2.1 PEA เิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2558 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเวบไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือ http://job.pea.co.th

2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประกอบด้วย คุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่ง รหัสตำแหน่ง คุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่ง จำนวนอัตรา และสถานที่ปฏิบัติงา โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

2.3 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน จำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร/Internet 30 บาท) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14-21 ตุลาคม 2558 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ PEA ประกาศ

3.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้าง เพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นพนักงาน PEA โดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก PEA ได้ทั้งสิ้น

3.5 ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน PEA จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ PEA จะไม่บรรจุเป็นพนักงาน

3.6 การรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA สมัครเข้าสอบคัดเลือก เนื่องจาก PEA มีระเบียบว่าด้วยการย้าย แต่งตั้งและปรับวุฒิ ซึ่งหากพนักงานเดิมมีความประสงค์ที่จะย้าย แต่งตั้งหรือปรับวุฒิจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของ PEA

4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

PEA จะประกาศฯ ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์ โดยใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 13 แห่ง ดังนี้

1 สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 สำนักงานใหญ๋ ปฏิบัติงานที่ อ.นครชัยศรี
3 การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
(ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย)
ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4 การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
(อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
ภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
5 การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
(ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์)
ภายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
6 การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
(หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ)
ภายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
7 การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2
(ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร)
ภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8 การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ)
ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
ภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา)
ภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11 การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
(กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)
ภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
12 การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
(ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)
ภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
13 การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
(นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง)
ภายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
(สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ภายในพื้นที่จังหวัดยะลา หรืออำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**หาก PEA มีปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่อาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่สอบ PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบต่อไป

5. วันและเวลาการสอบ

5.1 ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี สอบวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2558

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.2 ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบอีกครั้งในประกาศฯ ตามข้อ 5

**อนึ่ง หาก ณ วันที่ปิดรับสมัคร ปรากฎว่ามีผู้สมัครจำนวนไม่มาก PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันสอบให้ลดเหลือเพียง 1 วัน เท่านั้น (ซึ่งผู้สมัครจะทราบรายละเอียดได้ในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ)

6. วิชาในการสอบคัดเลือก

วิชาที่สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยต้องมีผลคะแนนอยู่ในลำดับสูงสุดแบ่งตามแต่ละตำแหน่งและตามพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

1 ตำแหน่งงานหลัก ได้แก่

วิศวกร (ทุกสาขา), นักปฏิบัติงานเทคนิค, นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.), นักบัญชี, นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer, Administrator), นิติกร, เศรษฐกร, นักตรวจสอบภายใน, พนักงานช่าง (ทุกสาขา), พนักงานบัญชี และพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบ 4 วิชา ได้แก่

 1. วิชาความถนัดทางวิชาชีพ
 2. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
  2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
  3. คอมพิวเตอร์ (Computer Test)
2 ตำแหน่งงานทั่วไป ได้แก่

นักประชาสัมพันธ์, นักการตลาด, บุคลากร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักบริหารงานทั่วไป และพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

สอบ 3 วิชา ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่
  1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
  2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
  3. คอมพิวเตอร์ (Computer Test)

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

PEA จะเรียกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

7.1 ใบสมัครงานกับ PEA พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

7.2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่

7.3.1 สมัครตำแหน่งคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)

7.3.2 สมัครตำแหน่งคุณวุฒิ ปริญญษตรี

 • สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (เฉฑาะในกรณ๊ทีผู่้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น)
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
 • ในกรณีผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับสมบูรณ์ที่มีระบุวันสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการสมัครก่อนได้ แต่หากเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกได้แล้ว และในวันที่ PEA กำหนดให้มารายงานตัว บุคคลผู้นั้นจะต้องนำหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติมาแสดงควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งหากในวันดังกล่าวไม่สามารถนำมาแสดงได้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นพนักงาน

7.4 สำเนาหลักฐานทางาทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ แต่หากผู้สมัครใช้หลักฐานทางทหารประเภทอื่น เช่น สด.1 หรือ สด.3 เป็นต้น PEA ขอสงวนสิทธิในการไม่รับสมัครท่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

7.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) หรือหนังสือรับเรื่องจากสภาวิศวกร (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่ต้องใช้ใบอนุญาต)

 • หากผู้สมัครเป็นผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะไม่สามารถไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาต ก.ว. ได้ PEA อนุโลมให้สมัครได้ก่อน แต่หากเมื่อท่านผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ในวันที่ PEA กำหนดให้มารายงานตัว บุคคลผู้นั้น จะต้องนำเอกสารใบอนุญาต ก.ว. หรือหนังสือ รับรองจากสภาวิศวกรมาแสดง มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นพนักงาน
 • ผู้สมัครท่านใดที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาต ก.ว. ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จะไม่มีหนังสือรับเรื่องจากสภาวิศวกร บุคคลผู้นั้นจะต้องเดินทางไปขอหนังสือรับเรื่องที่สภาวิศวกร ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ เพื่อนำมาใช้ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
 • หากผู้สมัครไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และหากเจ้าหน้าที่ PEA ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฎว่าไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ จะถือว่าผลการสอบของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น จาก PEA รวมถึงการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท คืนแต่อย่างใด

8. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อรับเข้าปฏิบัติงานกับ PEA

8.1 PEA จะประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA และประกาศรายชื่อสำรองตามจำนวนที่เหมาะสม โดยรายชื่อสำรองจะนำมาใช้ในกรณี ดังนี้

8.1.1 ทดแทนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด หรือ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเดียวกันกับผู็มีรายชื่อสำรอง

8.1.2 ทดแทนอัตราพนักงานวิชาชีพ (คุณวุฒิ ปวส.) ที่มีการสอบปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการ ได้แก่ วิศวกร (ไฟฟ้า) นักบัญชี และนักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) เนื่องจาก PEA มีการสอบสรรหาภายในจากพนักงานวิชาชีพเป็นนักวิชาการ

ทั้งนี้ รายชื่อบัญชีสำรอง ตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ใช้ทดแทนตามพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้สละสิทธิ์และผู้ผ่านการสรรหาภายใน บัญชีรายชื่อสำรอง จะมีผลภายใน 45 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก โดย PEA จะไม่นำไปใช้กับการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุกตำแหน่งในครั้งต่อไป ทั้งนี้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้และเมื่อบัญชีรายชื่อสำรองดังกล่าวสิ้นผลหรือถูกยกเลิกแล้วจะไม่มีผลผูกพันกับ PEA

8.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกับ PEA ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 หรือ 1 มีนาคม 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8.3 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะนำบุคคลที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปของตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ ขึ้นมาทดแทน

8.4 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจัดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ในสังกัดภายในพื้นที่ที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ในวันสมัคร ตามที่ PEA เห็นสมควร

8.5 เมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าปฏิบัติงานกับ PEA แล้ว จะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้จะต้องปฏิบัติงานกับ PEA ไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และต้องอยู่ในดุลยพินิจของ PEA ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

สมัครงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานราชการ ทั่วประเทศ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58 กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2558
สอบวันที่: 28,29 พ.ย. 2558
ประกาศผลสอบ: 11 ธ.ค. 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments