งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -16 ต.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี เกือบทุกสาขา)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/32666/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี เกือบทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพยืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน เงินเดือนและสิทธิประโยชน์

1.1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

โดยได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 10,490 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็น 15,000 บาท รวมทั้งสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ เช่น สวัสดิการเพื่อที่พักอาศัย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดปฏิบัติงาน เงินโบนัสประจำปี และประกันสังคม

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมไสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณฑรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5) ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(7) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาล

(9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ มีดังนี้

(1) นักวิชการเงินและบัญชี ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร การคลัง การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์

(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือในทางที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(3) มีความรู้ความสามารถทางด้นคอมพิวเตอร์

3. การรับสมัครสอบ

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อ่าคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8250-1

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ สหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบแข่งขันพร้อมด้วยสำเนาหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4.4 สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

4.5

สมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2558 สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 58 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments