สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ 2559) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ต.ค. -4 พ.ย. 2558  สอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบ

“สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ)”

ลิงค์: https://iqepi.com/32650/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ต.ค. – 4 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2 | ไฟล์ที่ 3 | ไฟล์ที่ 4

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผูส้อบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
  1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
  2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 2. วิธีดำเนินการ
  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้ว จึงให้เฉฑาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าว เท่านั้น มาเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือ ตามที่ ก.พ.จะกำหนด
 3. การรับสมัครสอบ
  1. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแนห่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
  2. กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.
กิจกรรม สอบครั้งที่ 1 สอบครั้งที่ 2
ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ
ให้สำนักงาน ก.พ.
ภายใน 6 ต.ค. 58 ภายใน 29 ก.พ. 58
สมัครสอบ 14 ต.ค. – 4 พ.ย. 58 15 มี.ค. – 4 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
16 พ.ย. 58 18 เม.ย. 59
สอบข้อเขียน 22 พ.ย. 58 24 เม.ย. 59

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ประจำปี 2559” ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558 และ
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2559

(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี ๒๕๕๙” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๒) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ หน้า หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558 และ
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2559

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลายมือชื่อ และนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครและตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งเดียวกันนี้ หากผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีก

4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็ฯเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.4 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559”

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. หลักสูตรและวิธีการสอบ

6.1 ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความ และตีความ และ

(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

6.2 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

7. หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

7.2 ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามรารถทั่วไปและวิชภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบครั้งเีดยวกันี้ สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีก

7.3 ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ด้วย โดยให้ยื่นผลการทดสอบดังกล่าวในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เท่านั้น

8. การส่งหนังสือรับองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบขึ้นบัญชีแล้ว และจัดส่งมาให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการออกหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป

9. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

9.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

9.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

9.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยกรมการปกครอง

(2) ผู้สอบผ่านยังไม่สำเร็จการศกึษา

9.4 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสามารถนำหนังสือรับรองผลดังกล่าวไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนั้นด้วย

10. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารรถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558

คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ

 1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ คืออะไร
  ตอบ: เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรอง ภาค ก. เท่านั้น ซึ่งเรียกกันสั้นๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”
 2. ถาม : การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่
  ตอบ : จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สำนักงา ก.พ. เพื่อจัดสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กำหนด
 3. ถาม : ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง
  ตอบ : ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1
  – สมัครสอบ วันที่ 14 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558
  – สอบข้อเขียน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
  ครั้งที่ 2
  – สมัครสอบ วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
  – สอบข้อเขียน วันที่ 24 เมษายน 2559
 4. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
  ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน
 5. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่
  ตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียน ภาค ก. พิเศษ
 6. ถาม : หลักฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ มีอะไรบ้าง
  ตอบ : หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ
 7. ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าส่วนราชการไหนกำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่บ้าง
  ตอบ : ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ”

 

 

สมัครงาน สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) งานราชการ สอบ ก.พ. (ภาคmyh’ ก. พิเศษ) รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ)2558 สอบ สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) 58 สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบ ก.พ. (ภาค ก. พิเศษ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments