สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32629/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน TMC  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TMC  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ TMC  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี TMC  1 01/10/2015
ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ TMC  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 01/10/2015
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานอุตสาหกรรมการผลิต TMC  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ TMC  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ TMC  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร TMC  1 01/10/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานเชื่อมโยงธุรกิจ TMC  1 01/10/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ TMC  1 01/10/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC  1 30/09/2015
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 2 (จัดจ้าง) CT  1 30/09/2015
ผู้อำนวยการโปรแกรม / สำนักผู้อำนวยการ CT  1 30/09/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง BIOTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ BIOTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ NECTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / งานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  1 30/09/2015
วิศวกร / งานบริหารเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ NECTEC  1 30/09/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT  1 30/09/2015
ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ NANOTEC  1 15/10/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ NANOTEC  1 30/09/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน NANOTEC  1 30/09/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ MTEC  1 30/09/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย NECTEC  1 20/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย NECTEC  1 20/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร NANOTEC  1 15/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก MTEC  1 15/10/2015
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ NANOTEC  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT  1 31/10/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ MTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ TMC  1 01/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง NECTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาธุรกิจ NANOTEC  1 30/09/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์ MTEC  1 30/09/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC  1 01/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ MTEC  1 30/09/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก MTEC  1 30/09/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC  1 30/09/2015
ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ NECTEC  1 30/09/2015
นักวิชาการ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOTEC  1 30/09/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ CT  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล NECTEC  1 30/09/2015
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CT  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  1 30/09/2015
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน CT  1 30/09/2015
นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ CT  1 30/09/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม NECTEC  1 30/09/2015
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์ BIOTEC  1 30/09/2015

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2558 สอบ สวทช. 58 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments