งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง อัพเดต 28 ก.ย. 58

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กบข.

“กบข.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32626/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง อัพเดต 28 ก.ย. 58
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ประสานงาน ช่วยดำเนินการก่อนและหลังการจ่ายคืนเงินโครงการ UNDO กับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานประชุมนัดหมายต่าง ๆ
3. จัดการงานเอกสารคัดเลือกผู้จัดการกองทุน
4. จัดทำสรุปข้อมูลของผู้จัดการกองทุนลงใน Excel File
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
6. สนับสนุนการเตรียมเอกสารประชุม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชี / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้/สายจัดการลงทุน (Public Market) หน้าที่หลักของตำแหน่ง
บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ อนุพันธ์และการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดหาเงินตราต่างประเทศตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆรวมถึงธุรกรรมป้องกันความเสิ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมติคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เพื่อการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการลงทุน และดูแลให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติ
2. ร่วมวิเคราะห์การลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
3. กำหนดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น และร่วมกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ สำหรับแผนการลงทุนแต่ละแผนที่มีให้สมาชิกเลือก
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการลงทุน เพื่อให้มีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้นและรองรับหลักทรัพย์ประเภทใหม่ๆ
5. ดูแลจัดการการลงทุนของกองทุนต่างๆให้มีผลการลงทุนที่ดีเมื่อเทียบกับดัชนีตัวเทียบวัดสอดคล้องกับความเสี่ยงและข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆ
6. ให้คำปรึกษาและพัฒนาพนักงานฝ่ายให้มีความสามารถในการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ร่วมให้คำแนะนำ มุมมองและปัจจัยต่างๆของตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการ
8. ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม KPI ของฝ่าย กลุ่มงาน และแผนงานขององค์กร

ประสบการณ์และทักษะ
ระดับการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน
ประสบการณ์ (ประเภท และระยะเวลา
มีประสบการณ์ในการลงทุน การบริหารการเงินและการจัดการ อย่างน้อย 5 ปี

สมรรถนะทางเทคนิคที่จำเป็น
1. มีความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดเงิน
2. มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกองทุน
3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งไทยและอังกฤษ
4. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

สมรรถนะทางพฤติกรรมที่จำเป็น
1. ทักษะการนำเสนอ
2. ทักษะการเจรจาต่อรอง
3. ทักษะด้านการบริหารจัดการ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job scope and responsibilities)
· กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงการลงทุน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลักด้านการลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ติดตาม วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยการพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยง ระบบงานประเมินผลการดำเนินงาน และ ร่วมสร้างฐานข้อมูลกลางด้านการลงทุน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Specific qualification)
· สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยงการลงทุนอย่างน้อย 10 ปี และประสบการณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสำนักงาน
· มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
· มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานติดต่อกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในสำนักงาน และองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศได้

ผู้อำนวยการ / ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job scope and responsibilities)
· ดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร โดยการพัฒนากระบวนการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดองค์กร ที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับยอมรับและนำไปกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
· ติดตาม วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
· ติดตามพัฒนาการด้านการบริหารจัดการของระบบบำนาญโลก ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านการลงทุน ด้านสมาชิก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างสรรผลงานวิจัยขององค์กร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระดับนโยบาย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อกันและกัน
· รวบรวมคลังข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนาธุรกิจขององค์กร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Specific qualification)
· สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ระดับองค์กรอย่างน้อย 5 ปี
· มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่จะนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรม
· มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานติดต่อกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในสำนักงาน และองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศได้

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน ขอบเขตความรับผิดชอบ
· ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยรวบรวมข้อมูล ประเมินผลตลอดจนวิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงของกองทุน และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองสถานการณ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาโท ด้าน Risk Management ,Finance, Financial Engineering ,Engineering, Economics ,Statistics, Mathematics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
· มีความรู้ ทางด้านการเงิน/การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง ,เศรษฐศาสตร์ ,การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม
· มีความชำนาญในเชิง Quantitative
· มีทักษะในการสื่อสาร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย หน้าที่หลักของตำแหน่ง
ตรวจสอบ และจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ พร้อมช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของฝ่ายงานและองค์กร

กรอบความรับผิดชอบ
1. จัดทำ ยกร่าง ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ให้ความเห็น คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถามด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภายในองค์กร
3. จัดทำ ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ภายในองค์กร
4. ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์กฎหมาย บทความ เอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานและองค์กร
5. ดำเนินงานด้านคดีความต่างๆ ขององค์กร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปีขึ้นไป ในงานวิชาชีพด้านกฎหมาย
3. มีความรู้คววามเข้าใจทางกฎหมาย และ ตลาดเงิน ตลาดทุนเป็นอย่างดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดึความต่าง ๆ
5. ความละเอียดรอบคอบ
6. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
7. ทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

ผู้จัดการระบบ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการระบบ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบทีม System ในการวางแผน ติดตั้งserver การตั้งค่า configuration การวางแผนการสำรองข้อมูล การดูแลระบบ(System Admin) วางแผน การบำรุงรักษา(Preventive Maintenance) การรองรับปริมาณการใช้งาน (Capacity Planning) การแก้ไขปัญหาการใช้งาน server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การรับมือแผนฉุกเฉิน ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก ผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย นำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ มาวางแผนปรับปรุงระบบงานที่ดูแล

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
· รับผิดชอบในการวางแผน ติดตั้ง ดูแล server, OS และ tools ที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่า configuration ต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ patch รวมทั้งการจัดการข้อมูลจราจร เป็นต้น
· วางแผน ดูแลการสำรองข้อมูล สื่อบันทึก
· วางแผน บำรุงรักษา(Preventive Maintenance) server ระบบที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ระบบพร้อมรองรับปริมาณการใช้งาน (Capacity Planning) รวมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบที่ดูแลตามแผนฉุกเฉิน
· แก้ไขปัญหาการใช้งาน ประสานงานการซ่อมและการบำรุงรักษา server และระบบที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้บริการภายนอก
· วางแผน ดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
· ดูแลทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศที่รับผิดชอบ
· ศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ และนำสิ่งที่เหมาะสมมาวางแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบงานที่ดูแล
· ดูแลระบบตามระเบียบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ IT Operation Process
· ดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย

ทักษะทางเทคนิคที่ต้องการ
· มีความรู้ด้าน Operating System เช่น Windows Server, Unix เป็นต้น
· มีความรู้ด้าน Hypervisor VMware, Citrix เป็นต้น
· มีความรู้ด้าน Microsoft Exchange Server, Lotus Notes
· มีความรู้ด้าน Sharepoint, IIS เป็นต้น
· มีความรู้ด้าน Backup Tools เช่น Backup Exec, Veeam และ System Monitoring Tools
· มีความรู้ด้าน Security Software เช่น AntiVirus และ Utilities ต่างๆ

ประสบการณ์และทักษะอื่นๆ
· ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแล server และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
· สามารถสื่อสาร/ประสานงาน และทำงานเป็นทีม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
· สามารถวางแผนงานในการดูแลระบบ และการดำเนินงานโครงการได้
· สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
· หากมีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking) หรือมี Certificate ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ขอบเขตความรับผิดชอบ
ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ ติดตั้ง โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือ และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ 0-3 ปี
มีความรู้ในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ และออกแบบโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์
มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, C#.Net,WCF , Share Point
มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และ Proactive

เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส่วนบัญชีเงินลงทุนและบัญชีสมาชิก) กรอบหน้าที่หลักและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบใบสำคัญทางบัญชีเงินลงทุนและบัญชีสมาชิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดทำมูลค่าเงินลงทุนต่อหน่วยสำหรับการลงทุนทางเลือกเป็นรายเดือนและปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับรายไตรมาสและรายปี จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบใบสำคัญทางบัญชีเงินลงทุนและบัญชีสมาชิก
2. จัดทำมูลค่าเงินลงทุนต่อหน่วยสำหรับการลงทุนทางเลือก รายเดือน ให้กับฝ่ายปฏิบัติการลงทุน และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุหากมูลค่าเงินลงทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
3. ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนต่อหน่วยสำหรับการลงทุนทางเลือก รายไตรมาส และ รายปี ให้กับผู้เก็บรักษาทรัพย์สินภายในประเทศ และบันทึกเข้าระบบบัญชี SAP เพื่อความถูกต้องสำหรับการจัดทำงบการเงินให้กับ สตง. ตรวจสอบ
4. จัดทำรายงานมูลค่าเงินลงทุนสุทธิที่จ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบงบการเงินประจำปี
5. จัดทำรายงานมูลค่าเงินลงทุนรายกองทุน ทั้งราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม รายไตรมาส และ รายปีเพื่อใช้ประกอบงบการเงิน
6. วิเคราะห์ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ รายไตรมาสและรายปี เพื่อใช้ประกอบงบการเงิน
7. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและรายงานทางบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสปการณ์ของผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน
2. ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้ทางด้านบัญชีเงินลงทุน เช่นการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการบัญชี
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ การทำสัญญาแลกเปลี่ยน Derivative เป็นต้น รวมทั้งเข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว3.
5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel , SAP , Bonanza
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
9. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การตอบคำถาม
10. มีทักษะการบริหารจัดการ

ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนงานทะเบียนจ่าย รายละเอียดของงาน
· ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลเงินของสมาชิกในการจ่ายเงินคืน
· คีย์ข้อมูลและทำรายการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพในระบบ
· จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารสำหรับส่วนงานทะเบียนกลาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
· จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· มีประสปการณ์ 0- 2 ปีในด้านการปฏิบัติการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
· หากมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้อำนวยการใหญ่ ขอบเขตความรับผิดชอบ
อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี
– มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี
– มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ
– มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

สมัครงาน กบข. งานราชการ กบข. รับสมัคร สอบ กบข.2558 สอบ กบข. 58 กบข. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กบข. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กบข. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments