สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -29 ต.ค. 2558  ครูผู้ช่วย 60 อัตรา 20 วิชาเอก (ครูเทศบาล)


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต”

ลิงค์: https://iqepi.com/32573/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 60 อัตรา 20 วิชาเอก (ครูเทศบาล)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 29 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ข่วย โรงเรีนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 60 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 2. สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ จำนวน  7 อัตรา
 3. สาขาวิชา  ภาษาไทย จำนวน  7 อัตรา
 4. สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ จำนวน  3 อัตรา
 5. สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จำนวน  1 อัตรา
 6. สาขาวิชา  สังคมศึกษา จำนวน  4 อัตรา
 7. สาขาวิชา  ศิลปศึกษา จำนวน  2 อัตรา
 8. สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ จำนวน  4 อัตรา
 9. สาขาวิชา  นาฏศิลป์ จำนวน  3 อัตรา
 10. สาขาวิชา  ดนตรีไทย จำนวน  1 อัตรา
 11. สาขาวิชา  ดนตรีสากล จำนวน  5 อัตรา
 12. สาขาวิชา  เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน  1 อัตรา
 13. สาขาวิชา  ประถมศึกษา จำนวน  1 อัตรา
 14. สาขาวิชา  พลศึกษา จำนวน  3 อัตรา
 15. สาขาวิชา  ปฐมวัย จำนวน  1 อัตรา
 16. สาขาวิชา  บรรณารักษ์ จำนวน  1 อัตรา
 17. สาขาวิชา  ภาษาจีน จำนวน  5 อัตรา
 18. สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ จำนวน  1 อัตรา
 19. สาขาวิชา  แนะแนว จำนวน  1 อัตรา
 20. สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนการ) จำนวน  1 อัตรา

รวม จำนวน 60 อัตรา

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

เทศบาลนครภูเก็ต จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งคณะกรรมการดำเนนการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้

ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยใ้หคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามระดับตำแหน่งดังนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จะทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 โดยจะทดสอบความรู้ ความสามารถในการทางทีทใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. หลักการศึกษา
  2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
  4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  5. สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้
  6. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศกึษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

 1. ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่จะสมัครตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัคร

  ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติคุณวุฒิทางการศึกษาให้ อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน

  ในกรณีที่ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษษ หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดงหนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)

 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายคร้งเดียวกัน) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบ (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 9. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าระดับที่ตนำดรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็ฯผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
 10. ถ่ายเอกสารสำเนาทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต งานราชการ ภูเก็ต สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต 58 สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต :ตนเอง  

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 150.- บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-212725 ต่อ 512, 076-212895

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 05 พ.ย. 2558
สอบวันที่: 22 พ.ย. 2558
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments