ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -22 ต.ค. 2558  ประกาศแล้ว!! สอบตำรวจ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มเทคนิค รวม 985 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32572/ หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศแล้ว!! สอบตำรวจ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มเทคนิค รวม 985 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 985
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 22 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ กองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 จำนวน 885 อัตรา คลิกที่นี่


ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 จำนวน 100 อัตรา คลิกที่นี่

 

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน และทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 885 อัตรา โดยแยกออกเป็น 2 สายสอบ ดังนี้

สายสอบที่ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนจำนวน 705 อัตรา เรียกว่าสายอำนวยการ ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ อก.1

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบสายสอบที่ 1 (อก.1)

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2523 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2540
 2. กรณีเพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 3. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558)
 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้ว

สายสอบที่ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึกจำนวน 180 อัตรา เรียกว่าครูฝึกใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คฝ.2

คุณสมบัติของผู้สมัครสายสอบที่ 2

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการในพื้นที่ต่างๆ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุน (ทหารเกณฑ์) ที่ปลดประจำการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ด้วย
 2. ต้องเป็นผู้ที่หน่วยทหารต้นสังกัดเดิมของผู้สมัครมีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจำการ หรือระวห่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. ไม่รับสมัครผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 5 (รด) และปลดประจำการจากทางทหาร ทั้งนี้ สำหับทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากากรเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ให้สิทธิสมัครสอบได้ เนื่องจากผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศรับสมัครนี้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
 4. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558) โดยต้องเป้นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2531 และถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2538
 5. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 6. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 7. เป็นผู้สำเร็จการศึกษษได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558)
 8. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครนี้ไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร

สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้

พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับนสมัครสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสัี่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 จำนวน 100 อัตรา

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยากรในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ

ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 2. มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2523 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2540
 3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 4. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศกึาาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558)
 6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

 

 

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2558 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  

กองบัญชาการศึกษา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ.2558 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสัครถึงเวลา 16.30 น. ส่นหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เน้นย้ำว่าผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบจากสายสอบที่เปิดรับสมัครได้เฉพาะสายสอบใดสายสอบหนึ่งเพียงสายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครสอบตามประกาศของกองบัญชาการศึกษานี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบของนห่วยงานอื่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประกาศรับสมัครของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก

เว็บไซต์ที่รับสมัครสอบ www.policeadmission.org  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments