ควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.ย. -1 ต.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างทเคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

ควบคุมมลพิษ

“ควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32563/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างทเคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) สำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม
(๒) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
(๓) ประสานงานด้านวิชาการในส่วนเกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. จัดทำข้อมูลและแผนที่ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๓. สำรวจภูมิประเทศโดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System :
GPS)
๔. แปลความหมายแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ และเตือนภัยด้านมลพิษ
2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน กรณีเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
3. สนับสนุนข้อมูลด้านมลพิษของจังหวัดระยองให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง
4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุม แก้ไข และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหามลพิษ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบ จดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียม ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านปฏิบัติการ
ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติมนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – Bidding) ได้แก่
๑. ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบเอกสารซื้อ จ้าง เช่า และส่งเรื่องขอเบิกเงิน
๓. ดำเนินการควบคุมครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
๔. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๕. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือบันทึกข้อมูลสัญญาซื้อ จ้าง เช่า ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง (เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th) และสำนักงาน ป.ป.ช.
6. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการประสานงาน
๑. ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นทางสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
๒. สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ และการบริหารจัดการองค์กร
๓. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือภายในและภายนอก งานพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนรับ – จ่ายวัสดุสำนักงานและสรุปยอดคงเหลือประจำเดือน งานจัดทำเอกสาร จัดทำหนังสือราชการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน ควบคุมมลพิษ งานราชการ ควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ ควบคุมมลพิษ2558 สอบ ควบคุมมลพิษ 58 ควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ควบคุมมลพิษ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments