สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ย. -02 ต.ค. 2558  นักวิชาการคลัง


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32562/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ย. – 02 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏฺิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การงบประมาณ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การคลังและเศรษฐศาสตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มติม 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพื่อมเติม 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมิืองและการบริหารราชการไทย 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตตนัย)

– ทักษะ
ทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและประเมินลักษณะบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 58 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments