งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ย. -18 พ.ย. 2558  ประกาศแล้ว!! ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ “พลขับ”- (อำนวยการและสนับสนุน,สายเทคนิค ประกาศพรุ่งนี้ 18 ก.ย. 58)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32557/ หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศแล้ว!! ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ “พลขับ”- (อำนวยการและสนับสนุน,สายเทคนิค ประกาศพรุ่งนี้ 18 ก.ย. 58)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. – 18 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2540

2.3 ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

2.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยต้องสำเร็จการศกึษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒินั้นต้องเป็ฯคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือกระทวงศึกษาธิการรับรองแล้ว ถ้ามีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนด จะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ เกี่ยวข้องกับการใช้ในการสมัครสอบหรือการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจามประกาศรับสมัครนี้ไม่ได้

2.5 มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท (ท.1-ท.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522

2.6 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่ภาระทางทหาร เช่น

2.6.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการเตรวจเลือกเพื่อเข้รับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) หรือ

2.6.2 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการภายหลังวันปิดรับสมัคร (ต้องปลดภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) หรือ

2.6.3 ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร เพื่อเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2559 หรือ

2.6.4 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์ (อายุ 21 ปี) เข้ารับการตรวจเลือกทางทหาร ที่ไม่ได้เข้รับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด เป็ฯต้น

สำรหับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทางทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 20 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับรราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้

2.7 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.8 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้

3. ผู้สมัครสอบมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเพิเศษ ผู้สมัครสอบที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0034.524/ว40 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เรื่อง สิทะิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีกรณีการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ดังนี้

3.1 ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ บาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ

3.2 ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือราชการตำรวจปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ให้ใช้สิทธิกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 เท่านั้น แล้วแต่กรณี โดยจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ จำนวน 3 คะแนน

รายละเอียดระบุใน ผนวก ค. ท้ัายประกาศนี้ (ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง)

กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

ลำดับ กำหนดการ วัน เดือน ปี สถานที่
1. – ประกาศรับสมัคร 11 ก.ย. 58 เว็บไซต์
2. – การรับสมัคร 18 ก.ย. 58
ถึง
18 พ.ย. 58
เว็บไซต์
3. – ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิได้รับคะแนนพิเศษ
(ยื่นด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ)
18 ก.ย. 58
ถึง
20 พ.ย. 58
ฝ่ายนิติการ
กองบังคับการอำนวยการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4. – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มฯ
– พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
4 ธ.ค.58 เว็บไซต์
5. – การสอบข้อเขียน   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
6. – การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
(รอบแรก)
  เว็บไซต์
7. – รายงานตัวผู้สอบผ่านข้อเขียน
– การรับหลักฐาน
– การพิมพ์มือเพื่อตรวจสอบประวัติ
17 ธ.ค. 58 โรงเรียนนายร้อยตำรจ
8. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
-การตรวจร่างกาย
-การสอบปฏิบัติ (ขับรถ)
– การสอบสัมภาษณ์
– การวัดขนาดร่างกาย

18 ธ.ค. 58
22 ธ.ค. 58
23 ธ.ค.58
23 ธ.ค.58

โรงพยาบาลตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
9. – ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 6 ม.ค. 59 เว็บไซต์
    8  ม.ค. 59 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2558 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  

4.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต *เฉพาะ “พลขับ” รับสมัครทางเน็ตเว็บไซต์ http://www.rpca-admission.com (ไม่ใช่ http://www.policeadmission.org) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. เป็ฯต้นไป ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)

4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

4.3 แบบฟอร์มชำระเงิน จะได้รับในวันถัดไปจากการส่งใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายก่อน

4.4 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดำเนินการโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวัน-เวลาทำการของสาขานั้นๆ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสแบอล้ว และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่สมบูรณ์ คือ มีการระบุเลขลำดับสมัคร และรหัสประจำตัวสอบ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

4.5 สำหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเพิเศษ ตามข้อ 3 ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานแดสงสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษดังกล่าว ตามที่ระบุใน ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ พร้อมแบบฟอร์มยื่นขอรับสิทธิ ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 2 ชุด มายื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายนิติการ กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามประกาศรับสมัครฉบับนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 ธ.ค. 2558
สอบวันที่: 13 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 6 ม.ค. 2559


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments