งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.ย. -14 ต.ค. 2558  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง”

ลิงค์: https://iqepi.com/32546/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,800
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 14 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา และเพื่อให้การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถบรรจุแต่งตั้งในอัตราว่างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเป็นไปอย่างโปร่งใสภายใต้ระบบคุณธรรมและมาตรฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบข้อ 8 (8.1) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ประกอบข้อ 3 (3) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่นตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงา่นส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในกระประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 เลขที่ตำแหน่ง 04-0308-001 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ช่างโยธา 1 เลขที่ตำแหน่ง 05-0502-001 จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธูรการ 2 เลขที่ตำแหน่ง 01-0212-001 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 เลขที่ตำแหน่ง 01-0222-001 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลขที่ตำแหน่ง 04-0306-001 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตำแหน่ง 04-0313-001 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เลขที่ตำแหน่ง 11-0703-001 จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เลขที่ตำแหน่ง 01-0201-001 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง นิติกร 3 เลขที่ตำแหน่ง 01-0202-001 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 เลขที่ตำแหน่ง 08-0805-001 จำนวน 1 อัตรา
 

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง งานราชการ ลพบุรี สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง 58 สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง :ตนเอง  

ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของอาคารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 เฉพาะในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3645 1223 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง (ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.ชอนม่วง
ประกาศ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments