งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวรส เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -09 ต.ค. 2558  เลขานุการผู้อำนวยการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/32519/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 09 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่ ๒๑ / ๒๕๕๘
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็น ลูกจ้าง สวรส. ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบ สวรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
สัญชาติไทย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ในสาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Facebook , Page , Line
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถโต้ตอบ E-mail ได้เป็นอย่างดี
มีใจรักในงานบริการ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
ถ้ามีประสบการณ์ด้านเลขานุการและมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสนอผู้อำนวยการ
ดำเนินการประสานงาน และจัดทำกำหนดนัดหมาย ขั้นตอนการเข้าพบ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การจัดทำทะเบียน/ระบบเก็บ/รวบรวม หนังสือราชการทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือ เอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ
กลั่นกรอง ตรวจทานเรื่องเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม/สั่งการ
ร่างหนังสือโต้-ตอบ ในกรณีที่มีการติดต่อระหว่างผู้อำนวยการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ
อำนวยความสะดวกให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่เข้าพบผู้อำนวยการ
งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2558 สอบ สวรส 58 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สวรส :mail  email  fax  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส
ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments