งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -25 ก.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช.

“ป.ป.ช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32431/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 25 ก.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและรัพย์สินและการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่เมติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84-5/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดืนอที่จะได้รับ
  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
  2. เงินเดือนที่จะได้รับ
   1. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
   2. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. อัตรา 6,000 บาท (ได้รับเม่อพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช.2558 สอบ ป.ป.ช. 58 ป.ป.ช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 01 ต.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ป.ป.ช.
ประกาศ | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments