กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ย. 2558  นายช่างภาพ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

“กรมประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/32414/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างภาพ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างภาพ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ การตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง การล้าง-อัดภาพ และตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย การจัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการสำเนาภาพถ่าย วิดีทัศน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานให้คำแนะนำข้อมูลในความรับผิดชอบที่ไม่มีความซับซ้อนตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
1.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไดว อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัติกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1.ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2.ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกศื 2.ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ/บันทึกภาพด้วยกล้องภาพนิ่ง กล้องถ่ายโทรทัศน์ 3.ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง แสงสว่าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ 4.ความรู้พื้นฐานการใช้งานโทรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลำดับภาพ ตัดต่อภาพ-เสียง 5.ความรู้พื้นฐานการสำเนาภาพนิ่ง-ภาพวิดีทัศน์ ม้วนวีดีทัศน์ และไฟล์ภาพ 6.เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว 7.การบำรุงรักษาและการจัดเก็บรูปภาพ-วีดีทัศน์-ฟิล์ม-ไฟล์ภาพ รวมทั้งอุปกรณ์การถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ บันทึกภาพทุกชนิด 8.ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแสง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) – บุคลิกภาพทั่วไป ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงาน ไหวพริบ ทัศนคติ และประวัติการทำงาน
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผุ้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ การเก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
1.มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
3.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟฟิก
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1.ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2.ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ 2.ความรู้พื้นฐานระบบแสง สี เสียง 3.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบด้วย ชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นบันทึกเทปเสียง วีดีทัศน์ 4.การจัดและใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสัมมนา ฝึกอบรม และการประชุมทั้งในและนอกสถานที่ 5.การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานการออกแบบ หรือตัดต่อด้านเสียง หรือด้านภาพและเสียง 6.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสื่อใหม่ (New Media) 7.การจัดเก็บ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) – บุคลิกภาพทั่วไป ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงาน ไหวพริบ ทัศนคติ และประวัติการทำงาน
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผุ้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์2558 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 58 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments