งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 -30 ต.ค. 2558  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 200 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

“หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32412/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 200 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5) ดังนี้.-
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน 2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
3. ข้อกำหนด
3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2 เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 3.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์
3.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ
3.4 กรณีรับราชการไม่ครบ 1 ปี ตั้งแต่วันบรรจุเป็นต้นไป ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสียค่าปรับจำนวน 3 เท่าของเงินเดือน

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ ( 190 อัตรา )
4.1.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
4.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
4.2 กลุ่มงานส่วนปฏิบัติการทางจิตวิทยา ( 10 อัตรา )
4.2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
4.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
4.2.3 กลุ่มนักร้อง นักแสดง : มีความสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หรือเพลงพื้นบ้าน โดยหากสามารถร้องเพลงสากล หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้ จะถือเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าว ในวันรับสมัคร
4.2.4 กลุ่มนักดนตรี : สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ได้ดี ได้แก่ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ฟลุ๊ด กลอง กีตาร์ หรือเบส และหากสามารถใช้เครื่องดนตรีโปงลาง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นได้จะถือเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าว ในวันรับสมัคร
4.2.5 กลุ่มผู้ประกาศ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ : มีความสามารถในด้านการพูดโน้มน้าว การพูดในที่ชุมชน และการพูดเพื่อการเจรจาต่อรอง หรือหากมีความสามารถในการพูดด้วยภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะถือเป็นความสามารถพิเศษสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าว ในวันรับสมัคร
4.2.6 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโฆษณา : มีความสามารถระดับผู้ชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก การตกแต่งภาพและโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าว ในวันรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
5.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
5.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
5.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
5.5 สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
5.6 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสำคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.8 หรือ สด.3 มาส่งได้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กรณีเป็นทหารกองประจำการที่จะปลดใน 31 ตุลาคม 2558 สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ จำนวน 1 ชุด
5.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
5.9 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

6. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1 ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
6.2 ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
6.3 ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
6.4 วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที (เกณฑ์ผ่าน)
6.5 ว่ายน้ำ 100 ม. ไม่เกิน 2.35 นาที (เกณฑ์ผ่าน)
7. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบ ดังนี้.-
7.1 ภาษาไทย (25 คะแนน)
7.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
7.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน)
7.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)

8. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

9. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
9.1 จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน กันยายน 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ
9.2 รับสมัครใน 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800–1600 เว้นวันหยุดราชการ โดยแยกการรับสมัครฯ ดังนี้.-
– หมายเลขใบสมัคร 0001 – 0500 รับสมัครฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 0501 – 1000 รับสมัครฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 1001 – 1500 รับสมัครฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 0501 – 2000 รับสมัครฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 2001 ขึ้นไป รับสมัครฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

10. สอบคัดเลือก
10.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใน 11–12 พฤศจิกายน 2558 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 0630–0730 การแต่งกาย : ชุดกีฬากางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลมสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย และให้นำกางเกงว่ายน้ำ, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวสอบ, ปากกา มาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ถ้ามารายงานตัวเกิน 0730 ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) สำหรับวันทดสอบจะกำหนดไว้ในบัตรประจำตัวสอบ ผู้ที่ทดสอบตกท่าใดท่าหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจะไม่มีสิทธิผ่านเข้าไปสอบภาควิชาการ
10.2 ทดสอบภาควิชาการ ใน 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา โดยให้มารายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา 1200 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ นำปากกา สีน้ำเงิน, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวสอบ มาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย)
10.3 สอบสัมภาษณ์ ใน 15 พฤศจิกายน 2558 ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เวลา 0700-0745 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ พร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงต่อผู้คุมสอบ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) ผู้ที่มาช้ากว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
10.4 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะผู้ที่สมัครกลุ่มงานส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดยจะทำการทดสอบต่อจากการสอบสัมภาษณ์
10.5 ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ์)
10.6 ผู้สมัครสอบในกลุ่มงานส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา กรณีที่มีผู้ทดสอบผ่านไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานและจำนวนอัตราที่กำหนด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สามารถโอนอัตราจำนวนที่เหลือไปให้กลุ่มงานส่วนกำลังรบได้
11. ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายใน 18 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 1000 และทางเวปไซด์ www.swc.rta.mi.th เวลา 1300
12. ใน 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0800 ผู้สอบได้ตัวจริงลำดับที่ 1-100 รายงานตัวทำสัญญาและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ทั้งนี้ จะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย
13. ใน 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0800 ผู้สอบได้ตัวจริงลำดับที่ 101-200 รายงานตัวทำสัญญาและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ทั้งนี้ จะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย
14. ใน 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 0800 รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) (บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2559
15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (036) 413412 หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สมัครงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ2558 สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 58 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments