กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -10 ก.ย. 2558  กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานเทคนิค


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมกำลังพลทหารบก

“กรมกำลังพลทหารบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/32411/ หรือ
ตำแหน่ง: กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 อัตรา โดยมี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, พนักงาน
ธุรการ 2 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
– ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.3 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2538 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองประจำการในปี พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 2 แล้ว ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อหน่วยรับบรรจุ เมื่อตรวจสอบพบใน
ภายหลังถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง
ดังนั้น ทางราชการจะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

4. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
(นำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
4.1 ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
4.3 สำเนาใบสูติบัตร
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา
4.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. 466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ
(ไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือ สด.43)
4.7 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน) ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

5. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
5.1 กลุ่มงานบริการ
5.1.1 สอบภาควิชาการ 60 คะแนน
5.1.1.1 ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
5.1.1.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 คะแนน
5.1.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 20 คะแนน (ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร)(ให้นำชุดกีฬามาด้วย)
5.1.3 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

5.2 กลุ่มงานเทคนิค
5.2.1 สอบภาควิชาการ 60 คะแนน
5.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
5.2.1.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 คะแนน
5.2.2 สอบภาคปฏิบัติ 20 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
5.2.3 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ
(07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 ในบริเวณ
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7. กำหนดวันสอบคัดเลือก
– วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน
(หรือหอประชุมกิตติขจร หากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก) ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– เวลา 08.00 นาฬิกา ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
– เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้สมัครสอบคัดเลือกทำการสอบภาควิชาการ, ภาคปฏิบัติ, และ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มงานบริการให้นำชุดกีฬามาด้วย)

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน กรมกำลังพลทหารบก งานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รับสมัคร สอบ กรมกำลังพลทหารบก2558 สอบ กรมกำลังพลทหารบก 58 กรมกำลังพลทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments