งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

“สภากาชาดไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32387/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ขั้นปริญญาตรี 15,060 บาท,ปริญญาโท 17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware Software Network & Security ดูแลงานภาพรวมของสภากาชาดไทย และการวางแผนบูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ติดตามการสำรองและจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย วิเคราะห์งานเบื้องต้น แก้ปัญหางานเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายดูแลโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure ระบบสารสนเทศองค์กร เก็บข้อมูลและจัดทำเอกสารต่างๆ งานพัสดุและครุภัณฑ์ IT จัดทำแผนงาน/โครงการ และดูแลงาน Project ประสานงานสรุปความก้าวหน้าและจำทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
4) มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้งาน Hardware Network & Security และ E-mail
5) มีความรู้ด้าน Infrastructure It และ Routing Protocol ต่างๆ
6) มีประสบการณ์ในการในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch
7) สามารถเขียนแผน/โครงการ Project base,Project Management จัดทำคู่มือเอกสารและรายงานต่างๆ ได้
8) มีความสามารถทักษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

…2/ประกาศวันที่ 25 ส.ค.58…

2. การรับสมัคร
2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 089-9389155 ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครลิงค์ด้านล่าง
2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหาร งานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
2.1.3.2) สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th กรุณาระบุรายละเอียดในใบสมัครทุกช่องให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ (ต้องส่งให้ทันภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น) (เอกสารแนบต่างๆ ให้นำมาให้ในวันสอบให้ครบถ้วน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

…3/ประกาศวันที่ 25 ส.ค.58…
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
9.1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท
9.2) สำหรับผู้ที่สมัครทางระบบออนไลน์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ ณ ห้องสอบตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 , 089-9389155 และ http://www.redcross.or.th หรือ http://hrtrcs.com

5. วิธีการสอบแข่งขัน
5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

…4/ปรกาศวันที่ 25 ส.ค.58..
5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Office และ Internet
5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้
และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

6. ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
6.2) เงินค่าวิชาชีพฯ และค่าประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

 

สมัครงาน สภากาชาดไทย งานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัคร สอบ สภากาชาดไทย2558 สอบ สภากาชาดไทย 58 สภากาชาดไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments