กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ส.ค. -4 ก.ย. 2558  พนักงาน 25 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.

“กสท.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32312/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน 25 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัดทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ส.ค. – 4 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

 • 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขกาารสมัคร จำนนที่รับสมัครให้เป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
 • 2. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
 • 2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 • 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 • 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • 2.1.3 สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
 • 2.1.4 ไม่เป็ฯบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • 2.1.5 ไม่เคยได้ับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
 • 2.1.6 ไม่ป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • 2.1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • 2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)
 • 2.1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 • 2.1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • 2.2 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้
 • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75 สถาบันของเอกชนไม่น้อยกว่า 3.0
 • ระดับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75
 • 2.3 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษํท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
 • 2.5 ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
 • 2.6 ผู้สมัครที่เป็ฯพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้
 • 2.6.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
 • อายุของผู้สมัคร
 • พนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด
 • 2.7 ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง (ข้อ 1 – ข้อ 10) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ไดรับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
 • 2.8 ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนด ภูมิลำเนาของผู้สมัคร (ข้อ 11 – ข้อ 25) จะต้องปฏบิัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
 • 3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 • 3.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในปี 2557 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกพร้อมระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (TRanscript) ฉบับสมบูรณ์ ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิเรียกร้องใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
 • 3.2 กรณีการเปลี่ยนชื่ตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน 1 ชุด
 • 3.3 หลักฐานทางการทหารตามข้อ 2.3 (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉฑาะ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)
 • 3.4 สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ 17)
 • 3.5 สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) (สำหรับผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ 5 และข้อ 6)
 • 3.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบของประกาศรับสมัคร (สำหรับผู้สมัครในข้อ 11 – ข้อ 25) จำนวน 1 ชุด
 • 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.6
 • 4. การรับสมัคร
 • 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 021043481, 021043322, 021044256 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์
 • 4.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนและสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • 4.3 ผู้สมัครต้องแนบเอสการประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.5 แนบเป็น PDF File เท่านั้น สำหรับข้อ 3.6 (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)
 • 4.4 ผู้สมัครที่จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 แล้วแต่กรณีโดยให้แนบเอกสารดังกล่าวมาในช่องของ transcript ช่องใดช่องหนึ่ง
 • 4.5 เมื่อแนบเอสการประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคำว่า Wiew Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็ฯหลักฐานอ้างอิงด้วย
 • 4.6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์
 • 5. การคัดเลือก
 • 5.1 ภาคเฉพาะตำแหน่ง
 • – สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • 5.2 ภาคทั่วไป
 • – สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้ทั่วไป / ภาษาอังกฤษ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • 5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • – สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • 6. เกณฑ์การตัดสิน
 • การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 • 7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็ฯข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้
 • 8. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
 • 9. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษํท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใดๆ เพิ่มไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พันเอก สรรพชัย ทุวะนันทน์

กรรมการบริษํท กสท โทรคมนาคม จำักด (มหาชน)
รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

เอกสารแนบ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ แนบท้ายประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง

 1. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  จำนวน: 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้าภาคเอกชน (ส่วนพัฒนาโซลูชั่น)
  จำนวน: 1 อัตรา
 3. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เพศ: ชาย มีความรู้ความสามารถด้าน Server บน Operating System UNIX หรือ Linux หรือ Windows มีความรู้ ความสามารถด้าน Computer Network สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ/หรือ สามารถเข้าทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
  จำนวน: 2 อัตรา
 4. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักตรวจสอบภายใน (ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  จำนวน: 1 อัตรา
 5. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี)
  จำนวน: 4 อัตรา
 6. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)
  จำนวน: 1 อัตรา
 7. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนธุรกิจบริการ CCTV)
  จำนวน: 1 อัตรา
 8. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการภูมิภาค (ส่วนเทคนิคโครงข่าย)
  จำนวน: 1 อัตรา
 9. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)
  จำนวน: 1 อัตรา
 10. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์ (ส่วนประสานงานปฏิบัติงานโทรศัพท์)
  จำนวน: 1 อัตรา
 11. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : อำนาจเจริญ
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ)
  จำนวน: 1 อัตรา
 12. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : กาฬสินธุ์
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์)
  จำนวน: 1 อัตรา
 13. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : ขอนแก่น
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมแพ 1 อัตรา และ ขอนแก่น 1 อัตรา)
  จำนวน: 2 อัตรา
 14. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : อุบลราชธานี
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี)
  จำนวน: 1 อัตรา
 15. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : หนองบัวลำภู
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู)
  จำนวน: 1 อัตรา
 16. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : ขอนแก่น
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น)
  จำนวน: 1 อัตรา
 17. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ากำลัง มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ขับเคเบิลครัคได้)
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : ลพบุรี
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี)
  จำนวน: 1 อัตรา
 18. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : ลพบุรี
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี)
  จำนวน: 1 อัตรา
 19. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระบุรี)
  จำนวน: 1 อัตรา
 20. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง (สำนักงานบริการลูกค้า กสท หล่มสัก)
  จำนวน: 1 อัตรา
 21. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด ระยอง
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง)
  จำนวน: 2 อัตรา
 22. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด ตราด
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด)
  จำนวน: 2 อัตรา
 23. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด : สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระแก้ว 1 อัตรา และ อรัญประเทศ 1 อัตรา)
  ปฏิบัติงานสังกัด: สระแก้ว
  จำนวน: 2 อัตรา
 24. คุณวุฒิ/สาขา: ปริญญาตรีธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชะอำ)
  จำนวน: 1 อัตรา
 25. คุณวุฒิ/สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ากำลัง
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด ยะลา
  ปฏิบัติงานสังกัด: สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา)
  จำนวน: 1 อัตรา
 26. คุณวุฒิ/สาขา:
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด
  ปฏิบัติงานสังกัด:
  จำนวน: 1 อัตรา
 27. คุณวุฒิ/สาขา:
  ปฏิบัติงานสังกัด:
  จำนวน: 1 อัตรา
 28. คุณวุฒิ/สาขา:
  ปฏิบัติงานสังกัด:
  จำนวน: 1 อัตราสมัครงาน กสท. งานราชการ หลายจังหวัดทั่วประเทศ กสท. รับสมัคร สอบ กสท.2558 สอบ กสท. 58 กสท. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กสท.
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments