งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 ส.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานกิจการยุติธรรม

“สำนักงานกิจการยุติธรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/32287/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานกิจการยุติธรรม

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย และให้ความรู้หรือตอบข้อหารือเบี้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (๓) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา (๔) มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย แผนงาน และโครงการ (๕) มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในระดับที่ดี (๖) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ (๗) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการยุติธรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบงานทางด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประมวลผล ประสานงาน กำกับ ติดตามประเมินผล พิจารณาเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา (๓) มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย แผนงาน และโครงการ (๔) มีความรู้ทางด้านการวิจัย ประเมินผล และสามารถประมวลผลการวิจัยได้ (๕) มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดฝึกอบรม (๖) มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในระดับที่ดี (๗) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ (๘) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ ทางการโฆษณา หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ส่งเสริมทำความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานให้เป็นที่เข้าใจต่อบุคลากรภายในองค์กร ส่งเสริม บทบาท ภาพลักษณ์ กิจกรรม ของสำนักงานต่อหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ตลอดจนให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ การสื่อสารมวลชน และการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (๓) มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในระดับที่ดี (๔) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน (๕) มีความคล่องตัว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (๖) สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ (๗) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (๓) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีเหมาะสม (๔) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีเหมาะสม (๕) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเครือข่าย (Local Area Network) ได้อย่างมีเหมาะสม (๖) มีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (๗) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ (๘) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม งานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานกิจการยุติธรรม2558 สอบ สำนักงานกิจการยุติธรรม 58 สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments