กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -28 ส.ค. 2558  ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32285/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๒.กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๓.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
๔.เพศชาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ติดตั้ง ตรวจ ปรนนิบัติบำรุง ซ่อม รื้อถอนและประกอบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๒.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๓.ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
๔.ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และนิรภัยโรงงาน
๕.ช่วยเหลือในการหาข้อมูลและออกแบบการติดตั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๖.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๗.ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ – ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างอุตสาหกรรม และช่างไฟฟ้า – ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง – ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น – มนุษยสัมพันธ์ – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร – ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์การตัดสิน ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นที่ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2558 สอบ กองทัพอากาศ 58 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments