กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  15 ตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กบข.

“กบข.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32263/ หรือ
ตำแหน่ง: 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กบข.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้/สายจัดการลงทุน (Public Market)

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ อนุพันธ์และการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดหาเงินตราต่างประเทศตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆรวมถึงธุรกรรมป้องกันความเสิ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมติคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เพื่อการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการลงทุน และดูแลให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติ

2. ร่วมวิเคราะห์การลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

3. กำหนดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น และร่วมกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ สำหรับแผนการลงทุนแต่ละแผนที่มีให้สมาชิกเลือก

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการลงทุน เพื่อให้มีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้นและรองรับหลักทรัพย์ประเภทใหม่ๆ

5. ดูแลจัดการการลงทุนของกองทุนต่างๆให้มีผลการลงทุนที่ดีเมื่อเทียบกับดัชนีตัวเทียบวัดสอดคล้องกับความเสี่ยงและข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆ

6. ให้คำปรึกษาและพัฒนาพนักงานฝ่ายให้มีความสามารถในการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. ร่วมให้คำแนะนำ มุมมองและปัจจัยต่างๆของตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการ

8. ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม KPI ของฝ่าย กลุ่มงาน และแผนงานขององค์กร

ประสบการณ์และทักษะ

ระดับการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน

ประสบการณ์ (ประเภท และระยะเวลา

มีประสบการณ์ในการลงทุน การบริหารการเงินและการจัดการ อย่างน้อย 5 ปี

สมรรถนะทางเทคนิคที่จำเป็น

1. มีความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดเงิน

2. มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกองทุน

3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

4. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

สมรรถนะทางพฤติกรรมที่จำเป็น

1. ทักษะการนำเสนอ

2. ทักษะการเจรจาต่อรอง

3. ทักษะด้านการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงช่วยจัดการลงทุนสำหรับกองทุน Buffer Fund เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/และวิสัยทัศน์ขององค์กร

กรอบความรับผิดชอบ

1. ช่วยดำเนินการด้านการจัดการลงทุน สำหรับกองทุน Buffer Fund

2. ปรับปรุงรายงานการลงทุน สำหรับกองทุน Buffer Fund รวมถึงจัดทำ/ปรับปรุงแบบจำลองสำหรับประเมินการลงทุนของกองทุน Buffer Fund

3. วิเคราะห์และจัดทำประมาณการสถานการณ์ตลาดการลงทุนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับประกอบตัดสินใจลงทุน

– วิเคราะห์ภาวะตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ (Capital Market Research) รวมถึงรับผิดชอบการเตรียม presentation สำหรับนำเสนอคณะจัดการกลยุทธ์

– จัดทำแบบจำลอง (Financial Model) สำหรับประมาณการณ์ภาวะตลาดการเงินหลักๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ระดับดัชนี/ราคา

– จัดการบรรยายภาวะตลาดเงินตลาดทุนแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการสายงานบริหารการลงทุนรายเดือน

4. ร่วมในจัดทำแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว(Strategic Asset Allocation) และระยะสั้น (Tactical Asset Allocation)

– ร่วมศึกษาข้อสมมติฐานทางด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลการเงินต่างๆ ในการทำ SAA

– จัดเตรียมแผนการปรับเพิ่ม/ลด สัดส่วนสินทรัพย์ รวมถึงสภาพคล่องในการทำ TAA

– ประสานงานและดำเนินการทำ TAA รวมถึงการติดตามสถานะและระดับความเสี่ยงกองทุน

5. ศึกษาโอกาสการลงทุนใหม่ ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

– จัดทำเอกสารรายงานข้อเสนอการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ เช่น การลงทุนในต่างประเทศอื่นๆและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติ

6. ประเมินผลการดำเนินของฝ่าย และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย

– ช่วยตรวจติดตามงานให้มีคุณภาพและได้ตรงตามความต้องการใช้

– ช่วยดูแลรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (ตราสารทุน)
ขอบเขตความรับผิดชอบ

– ศึกษา วิเคราะห์การลงทุน ประเมินมูลค่า กำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ตลอดจนช่วยศึกษาเพื่อหาโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

– ร่วมบริหารกองทุนตราสารทุนในประเทศ มีผลการลงทุนที่ดีเมื่อเทียบกับ Benchmark โดยมีการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆ ของกองทุนฯ

– ให้คำปรึกษาบุคลากรในทีมงานให้มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานมากขึ้น

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

– ปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี

– มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ที่ดี

– มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจหลัก และนโยบายทางการเงินการคลัง หรือนโยบายต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษากำหนดข้อสมมติฐานของตลาด (Capital Market Assumption) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตอบแทน / ความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจน ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน 4 ปีขึ้นไป
· ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
· สามารถใช้ MS-Office ได้ดี

Senior Fund Manager
Job Scope : Tactical Asset Allocation, Global Multi-asset Investment, Capital Market Research

Specification :

-Age 40 years old up

-Master’s degree or higher in Business Administration or related fields

– Minimum 5 years of global investment or multi-asset fund management experience

– Good communication and collaboration skills

– Work experience with international firm is preferred.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (ตราสารหนี้)
ขอบเขตความรับผิดชอบ

· วิเคราะห์และให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารหนี้ บ. เอกชน, สถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมดุลกับระดับความเสี่ยง รวมถึงการติดตามสถานะทางเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีวงเงินลงทุน และความเสี่ยงด้าน Settlement อันเกิดจากคู่ค้าตราสารหนี้

· รับผิดชอบในการปรับปรุงนโยบาย/กรอบการลงทุนในตราสารหนี้ ร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดรับกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน

· ติดตามและรายงานภาพรวมของการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนของกบข. ให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

· สอบทานและ coaching งานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งนำเสนอแผนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาโท ด้าน บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8-10 ปี

· มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ที่ดี

· มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการ / ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ขอบเขตความรับผิดชอบ

· พัฒนา ทบทวน กำกับกระบวนการในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ขององค์กร

· รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน และงบประมาณประจำปี

· พัฒนาตัวชี้วัดใน Scorecardระดับองค์กรและสอบทาน และให้ความเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดในระดับกลุ่มงานและฝ่ายงานสอดคล้องกับระดับองค์กรและแผนยุทธศาสตร์

· ดูแล ติดตามประเมินผล และรายงานผลตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงผลักดันเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ (Strategy Execution)

· ติดตาม ศึกษา และจัดทำโครงงานวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก รวมถึงการเผยแพร่ผลการศึกษาหรืองานวิจัยสู่หน่วยงานระดับนโยบาย สถาบันภาคอุตสาหกรรม และสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

· การสร้างเครือข่าย และการบริหารความสัมพันธ์ขององค์กรกลุ่มธุรกิจด้านกองทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาองค์กร หรือการบริหารธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ระบบงาน หรืองานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในองค์กรทางด้านการเงิน หรือการจัดการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี

· มีความรู้ด้านตลาดเงิน – ตลาดทุน ทั้งตลาดหุ้นสามัญและตลาดตราสารหนี้

· มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การกลั่นกรองแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และสามารถมองภาพรวมเชิงธุรกิจ

· มีความรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

· มีทักษะในการนำทีม และบริหารทีมงาน (Leadership Skill / Managerial Skill)

· มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

· สามารถทำงานในภาวะความกดดัน และสามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่จำกัด

· มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยรวบรวมข้อมูล ประเมินผลตลอดจนวิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงของกองทุน และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองสถานการณ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาโท ด้าน Risk Management ,Finance, Financial Engineering ,Engineering, Economics ,Statistics, Mathematics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

· มีความรู้ ทางด้านการเงิน/การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง ,เศรษฐศาสตร์ ,การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม

· มีความชำนาญในเชิง Quantitative

· มีทักษะในการสื่อสาร

ผู้จัดการระบบ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการระบบ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบทีม System ในการวางแผน ติดตั้งserver การตั้งค่า configuration การวางแผนการสำรองข้อมูล การดูแลระบบ(System Admin) วางแผน การบำรุงรักษา(Preventive Maintenance) การรองรับปริมาณการใช้งาน (Capacity Planning) การแก้ไขปัญหาการใช้งาน server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การรับมือแผนฉุกเฉิน ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก ผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย นำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ มาวางแผนปรับปรุงระบบงานที่ดูแล

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

· รับผิดชอบในการวางแผน ติดตั้ง ดูแล server, OS และ tools ที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่า configuration ต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ patch รวมทั้งการจัดการข้อมูลจราจร เป็นต้น

· วางแผน ดูแลการสำรองข้อมูล สื่อบันทึก

· วางแผน บำรุงรักษา(Preventive Maintenance) server ระบบที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ระบบพร้อมรองรับปริมาณการใช้งาน (Capacity Planning) รวมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบที่ดูแลตามแผนฉุกเฉิน

· แก้ไขปัญหาการใช้งาน ประสานงานการซ่อมและการบำรุงรักษา server และระบบที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้บริการภายนอก

· วางแผน ดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

· ดูแลทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศที่รับผิดชอบ

· ศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ และนำสิ่งที่เหมาะสมมาวางแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบงานที่ดูแล

· ดูแลระบบตามระเบียบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ IT Operation Process

· ดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย

ทักษะทางเทคนิคที่ต้องการ

· มีความรู้ด้าน Operating System เช่น Windows Server, Unix เป็นต้น

· มีความรู้ด้าน Hypervisor VMware, Citrix เป็นต้น

· มีความรู้ด้าน Microsoft Exchange Server, Lotus Notes

· มีความรู้ด้าน Sharepoint, IIS เป็นต้น

· มีความรู้ด้าน Backup Tools เช่น Backup Exec, Veeam และ System Monitoring Tools

· มีความรู้ด้าน Security Software เช่น AntiVirus และ Utilities ต่างๆ

ประสบการณ์และทักษะอื่นๆ

· ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแล server และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี

· สามารถสื่อสาร/ประสานงาน และทำงานเป็นทีม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

· สามารถวางแผนงานในการดูแลระบบ และการดำเนินงานโครงการได้

· สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้

· หากมีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking) หรือมี Certificate ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
· บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
· มีประสบการณ์จัดทำกระบวนการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
· มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ภาษา วิทยาการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
· มีความรู้ด้านการประเมิรความเสี่ยต่อระบบสารสนเทศ
· มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill)
· มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
· มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริหารงาน/ปรับปรุง กำกับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ กบข.เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ด้านสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนวางแผน ปรับปรุงพัฒนางานสถาปัตยกรรมระบบงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
· ปริญญาตรี/โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· ประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
· ประสบการณ์ด้านนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประสบการณ์ด้านมาตรฐานสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001 หรือ ISO/IEC 20000
· มีความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ
· มีทักษะในการสื่อความ และนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ ติดตั้ง โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือ และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ 0-3 ปี
มีความรู้ในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ และออกแบบโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์
มีความรู้ทางด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, C#.Net,WCF , Share Point
มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และ Proactive
 

เจ้าหน้าที่อาวุโส- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน(งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ดำเนินการและตรวจสอบ ดูแลการจัดหา เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาที่ต้องการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ

· ดำเนินการต่ออายุสัญญาเกี่ยวกับงานจัดหา เพื่อให้งานมีความต่อเนื่อง

· แต่งตั้งและประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดหา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์

· ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าในอนาคต

· ให้คำแนะนำเรื่องจัดหาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป

· มีทักษะการเจรจาต่อรอง

· มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบ

· ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ(รายโครงการ)และปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) การควบคุม(Control Process) และการกำกับดูแล (Governance Process) ของฝ่ายงานรับตรวจ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายงาน ซึ่งจะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

· ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน ตวจสอบบัญชี งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านวิเคราะห์การเงินหรือการลงทุน งานด้านวิเคราะห์ และวางระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

· มีความรู้ทางด้านการบัญชี ธุรกิจการจัดการกองทุน หรือระบบสารสนเทศ

· กรณีได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านการตรวจสอบอาทิ CIA CISA CPA CFSA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

· มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

· มีความสามารถในการใช้ MS-Office ได้ดี

ผู้อำนวยการใหญ่
ขอบเขตความรับผิดชอบ

อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี

– มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ

– มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

สมัครงาน กบข. งานราชการ กบข. รับสมัคร สอบ กบข.2558 สอบ กบข. 58 กบข. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กบข. :online  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กบข.
เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments