งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 -20 ก.ย. 2558  ครูผู้ช่วย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

“สพฐ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32225/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 20 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.สศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คลิกที่นี่!!)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดวันและเวลาในการสอบแข่งขัน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันแล้ว ดังนี้

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2558
รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

สอบข้อเขียน

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

สอบสัมภาษณ์

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

ตารางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
150 คะแนน
หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

 • เวลา 09.00-10.00 น.
 • เวลา 11.00-12.00 น.
 • เวลา 13.30-14.30 น.

 

 • ความรอบรู้
 • ความสามารถทั่วไป
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
  อุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50 คะแนน

50 คะแนน

50 คะแนน

 

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

 • เวลา 09.00-10.30 น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษษ (75 คะแนน)
 • เวลา 13.30-15.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก (75 คะนน)

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 • เวลา 09.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)

โดยที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

1. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน ตลอดทั้งกำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณีกำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา กำหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ และเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

3. ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง ครบถ้วนในวันสมัคร

สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้

4. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน อาจมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็น แะลความเหมาะสม

5. หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

6. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันรวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

7. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันประกาศสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

7.1 จำนวนตำแห่ง จำแนกคุณวุฒิ พร้อมทั้งระบุอัตราเงินเดือน
7.2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
7.3 หลักสูตรการสอบแข่งขัน
7.4 องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
7.5 สัดส่วนคะแนนการสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (กรณีกำหนดให้มีการสอบทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ)
7.6 เงื่อนไขกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
7.7 ข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบแข่งขันควรทราบ

ทั้งนี้ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย และส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอินเทอร์เน็ตไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เห็นสมควร ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตหรือทางสื่อต่างๆ

8. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และให้สมัครในวัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

9. กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการสอบแข่งขันพร้อมกันให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด

10. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการอื่นตามความจำเป็น ซึ่งในแต่ละวันให้จัดทำสถิติผู้สมัครแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประกาศไว้ในที่เปิดเผย และหรือทางอินเทอร์เน็ต

11. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบตลอดจนกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ณ สถานที่ทำการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางสื่อต่างๆ

12. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก

กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า

13. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทะิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้

การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฎในเอกสารการสมัคร โดยให้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

13.1 วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
13.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
13.3 ลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
13.4 รายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
13.5 วันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
13.6 อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

14. ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

14.1 ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
14.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
14.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
14.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

15. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 14.3 และ 14.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้

16. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้งก่อนเป็นอันยกเลิก

17. การดำเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฎว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็ธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นได้

18. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

19. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้ออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ 1 ชุด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

20. การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

21. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา


หลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน)

1. ความรอบรู้ (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องักบการปฏิบัติการราชการ
1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 ตำแหน่ง)

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอบที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน)
 ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความู้ในเนื้อาหกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกต ตรวจอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

สมัครงาน สพฐ. งานราชการ สพฐ. รับสมัคร สอบ สพฐ.2558 สอบ สพฐ. 58 สพฐ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.ย. 2558
สอบวันที่: 10-12 ต.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 20 ต.ค. 2558
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ.
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments