งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง”

ลิงค์: https://iqepi.com/32169/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 27 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
———————————-
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๘๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
– ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)
เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-002 จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร การศึกษา6) เลขที่ตำแหน่ง 08-0108-003 จำนวน 1 อัตรา
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก)
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
3.1 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)
– พนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.อบต.เทียบเท่า
– มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต.กำหนด
3.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
การศึกษา6)
– พนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.อบต.เทียบเท่า

– ๒ –

– มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต.กำหนด
๔. การรับสมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ ๕ ณ ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๘๑๘ ๕๒๒๖-7 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่จะสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข ๑)
พร้อมติดรูป
๕.๒ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(เอกสารหมายเลข ๒)
๕.๓ สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล/สำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการ
(ก.พ.๗) จำนวน 1 ชุด
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ฉบับ
๕.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จำนวน 1 ฉบับ
๕.๖ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด
๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อ-สกุลหลังรูป
๕.๗ หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัด อนุญาตให้มาสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) จำนวน 1 ฉบับ
๕.๘ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน 1 ฉบับ
๕.๙ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตรา ๒๐๐ บาท โดยชำระในวันสมัคร (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน ระบบงาน และการบริหารส่วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ๓ –

๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ที่จะแต่งตั้ง ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หลักการบริหาร ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยจะปิดประกาศให้ทราบ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิ ผู้นั้น มิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะรายงานต้นสังกัดผู้นั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป
๙. กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวภายในเวลา ๐7.45 น. ของวันสอบคัดเลือก หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ได้กำหนดเวลาสอบ ดังนี้
– เวลา 08.00 น. – 10.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
– เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
10. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น/หุ้มข้อ ในวันสอบสัมภาษณ์ และให้นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย
๑1. เกณฑ์การตัดสินและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนน ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ๔ –
๑2. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนองทราบ เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตตามแต่จะเป็นการสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะในภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัย
13. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เพื่อดำเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
14. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
14.1 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์ แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับควบปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
14.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้รับ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามอัตราว่างที่แต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิกไป
14.๓ บัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ใช้ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองเท่านั้น
๑5. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
15.1 เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงานผลการสอบคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองทราบ เพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ

– 5 –

15.2 หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งในประกาศฉบับนี้ ให้ถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือก เป็นที่สุด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(ภาคผนวก ก.)

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
**************************

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าส่วนการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงเทียบระดับกอง รับผดชอบงานทางการศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ งานการศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม โดยควบคุมหรือช่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กำหนดจุดมุ่งหมายการทำงาน ติดต่อประสานงาน การพิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำติดตามผลประเมินผล และแก้ไขปัญหาต่าง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาท้องถิ่น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ การพลศึกษา ลูกเสือ และยุวกาชาด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานวางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร่การศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยายการศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร งานบริหารงานบุคคล การจัดทำงบประมาณและดำเนินการตามงบประมาณ งานสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. พนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.อบต.เทียบเท่า
3. อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 13,610.-บาท (ขั้นต่ำของระดับ 6)

-2-
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง งานราชการ สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง 58 สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments