องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ก.ค. 2558  นายสัตวแพทย์,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นักวิชาการการเกษตร,เจ้าพนักงานผลิต,ช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์,


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32153/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นักวิชาการการเกษตร,เจ้าพนักงานผลิต,ช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์,
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,540-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวน 1 อัตรา
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


2 ตําแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


3 นักวิชาการการเกษตร 4 จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว์ สัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
เงินเดือน 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
– ในกรณีที่วุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาในเบื้องต้น ต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

5 ตําแหน่งช่างเครื่องกล 2 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร สาขางานเครื่องกลเกษตร สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ สาขาการจัดการผลิตสัตว์
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

สมัครงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย งานราชการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย2558 สอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 58 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: https://dpo.job.thai.com/ddpp-2558.pdf
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments