งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  รวม 37 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือ

“กองทัพเรือ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32146/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 37 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จึงได้จัดทำระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 ขึ้น ซึ่งระเบียบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครสอบฯ ทุกท่าน จึงขอให้ผู้สมัครสอบฯ ทุกท่านศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 โทรศัพท์หมายเลข 0-2475-4671

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองหรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้

1.1 บัญชี/การบัญชี (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
1.2 บัญชี/การบัญชี (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.3 นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำ่กว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 4 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

การเตรียมตัวของผู้สมัครและคำแนะนำที่ควรทราบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนคำชี้แจงต่างๆ ให้เข้าใจโดยตลอด หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามกับกรรมการรับสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 2. เตรียมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4 และข้อ 5 ที่จะต้องนำมาแสดงให้พร้อมในวันสมัครสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง หากตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดิทธิจากการสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และขนาดของร่างกายและต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3
 4. บัตรประจำตัวสอบจะต้องเก็ฐรักษาให้ดีที่สุด และจะต้องนำมาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชำรุด สูญหาย หรือไม่มีมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และกองทัพเรือโดยคณะกรรมการสอบฯ จะไม่ออกบัตรปะรจำตัวใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. การสมัครสอบ การเข้าสอบและการติดต่อในสถานที่ราชการ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม และกางเกงยีนส์ เป็นต้น) มิฉะนั้นทางราชการอาจจะไม่พิจารณาให้สมัคร หรือเข้าห้องสอบได้
 6. ผู้ที่สอบได้จะได้รับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณซุฒิที่ประกาศรับสมัคร และอาจได้รับการบรรจุในต่างจังหวัด และห้ามมิให้เรียกร้องสิทธิใดๆ เกินกว่าที่ทางราชการกำหนด
 7. กองทัพเรือจะไม่รับโอนข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น หรือย้ายสังกัดนอกกองทัพเรือภายในกระทรวงกลาโหม ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการนอกสังกัดกองทัพเรือ/หรือข้าราชการ กับลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือที่สมัครสอบในฐานะบุคคลพลเรือน หากได้รับการคัดเลือกจะต้องลาออกจากต้นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
 8. กรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยในขั้นตอนต่างๆ ของการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการบรรจุ ให้ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของประธานกรรมการอำนวยการถือป็นข้อยุติ
 9. กรมกำลังพลทหารเรือ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิโดยละเอียดในขั้นตอนของการบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือหลักฐานต่งๆ ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลงเอสการจะต้องถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ และหากทุจิตอาจต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ2558 สอบ กองทัพเรือ 58 กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  

1. จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558-11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมาหนคร

 1. กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2475-4671 (เว้นวันหยุดราชการ
 2. อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2475-5427

พื้นที่สัตหีบ

 1. กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0-3870-0265
 2. ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3843-7235

2. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ/กรมกำลังพลทหารเรือ/กรมช่างโยธาทหารเรือ/อาคารนันทสวัสดิการ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) (ผนวก ข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 29-30 ส.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 07 ก.ย. 2558
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments