งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 -31 ส.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า),นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32128/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า),นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 31 ส.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษา ด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจำหน่าย การใช้พลังงาน และการบำรุงรักษาแหล่งพลังงาน ระบบพลังงาน โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ หรือพลังงานทดแทน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (160 คะแนน)

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไป

– ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics),

การออกแบบโครงสร้าง (structural design), การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete

design), การออกแบบชลศาสตร์ (Hydraulic Design) เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ในการศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน และประยุกต์การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น โดยใช้ความรู้ความสามารถในงานวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (120 คะแนน)

– ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

– ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (30 คะแนน)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

– มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

– กฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร

ส่วนที่ 3 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ

2 ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการพลังงาน ศึกษา รวบรวม พัฒนา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (120 คะแนน)

– ความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้า เครื่องกล และพลังงาน

– ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน

– ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาด้านพลังงาน

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (40 คะแนน)

– พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

– พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 3 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (50 คะแนน)

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (120 คะแนน)

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– ประมวลกฎหมายอาญา

– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

– พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

– พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 3 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาโยธา และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านโยธา และบำรุงรักษาด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจำหน่าย การใช้พลังงาน และการบำรุงรักษาแหล่งพลังงาน ระบบพลังงาน โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (170 คะแนน)

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการก่อสร้าง หรือ งานโยธา และที่เกี่ยวข้อง

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังน้ำ

– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์

ส่วนที่ 2 ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : –
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สมัครงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2558 สอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 58 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 09 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments