สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -11 ส.ค. 2558  พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/32123/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 11 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาอักษรศาสตร์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและ
ภาวะอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของไทย
2) ดูแลงานสถิติ และข้อมูลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ
3) ดูแลเว็บไซต์ลงทุนไทยในต่างประเทศ
4) ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– มีบุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service mind)
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับพอใช้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) งานบริการในการรับหนังสืออนุมัติทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) จัดพิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ขอรับบริการ
4) งานสารบรรณ
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 3
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการเลขานุการ
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีบุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service mind)
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับพอใช้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) งานเลขานุการผู้บริหาร
2) งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 4
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในระดับดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายส่งเสริมการลงทุน และรายงานภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
2) ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม/สัมมนา และจัดทำ
Presentation ประกอบการประชุม/สัมมนา
3) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 58 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments