การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ก.ค. -10 ส.ค. 2558  81 อัตรา และอัตราสำรองอีกหลายอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค

“การประปาส่วนภูมิภาค”

ลิงค์: https://iqepi.com/32098/ หรือ
ตำแหน่ง: 81 อัตรา และอัตราสำรองอีกหลายอัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 10 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่นภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต

โปรดอ่าน!!

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์(Kb)

2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ไฟล์สำเนาคุณวุฒิการศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชา

ตำแหน่งคุณวุฒิ ปวส. สำเนาใบระเบียน ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชา

ไฟล์ตามข้อ 2. -3. จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์(Mb)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
  รหัสตำแหน่ง 0101  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0103  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0107  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (1 อัตรา)
 2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาไฟฟ้าวัดคุม/สาขาระบบควบคุมอัตโนมัติ ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  รหัสตำแหน่ง 0200  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (2 อัตรา)
 3. วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
  ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รหัสตำแหน่ง 0300  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (1 อัตรา)
 4. วิศวกร (โยธา)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา,มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร,สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร, สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD
  รหัสตำแหน่ง 0401  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0403  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0406  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0408  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 0410  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (อัตราสำรอง)
 5. วิศวกร 4 (อุตสาหการ)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  รหัสตำแหน่ง 0500  สังกัดพื้นที่ สนญ.และ กปภ.ข.1-10  (อัตราสำรอง)
 6. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  รหัสตำแหน่ง 0600  สังกัดพื้นที่ สนญ.และ กปภ.ข.1-10  (อัตราสำรอง)
 7. วิศวกร 4 (เครื่องกล)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
  รหัสตำแหน่ง 0700  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (1 อัตรา)
 8. วิทยากรฝึกอบรม 4
  ปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ มีความรู้ทางงานฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษญ์เป็นวิทยากรบรรยาย ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมประสานงานหลักสูตร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  รหัสตำแหน่ง 0800  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
 9. วิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบความถูกต้องและข้อบกพร่องในการดำเนินงานโครงการก่อ สร้าง รวบรวมข้อมูลและประสานงาน รายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ มีความรู้ในงานตรวจสอบ มีทักษะการเขียนรายงานการรวบรวมและจัดการข้อมูล กรทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรรม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ ระยะเวลานานได้
  รหัสตำแหน่ง 0900  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
 10. นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)
  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
  รหัสตำแหน่ง 1000  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1007  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1008  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 1010  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (1 อัตรา)
 11. นักบริหารงานทั่วไป 4
  รหัสตำแหน่ง 1105  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการ
  รหัสตำแหน่ง 1100  สังกัดพื้นที่ สนญ.,กปภ.ข.1-4 และ 6-10  (อัตราสำรอง)
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ)ปริญญาโท
  ปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สามารถเขียนรายงาน วิเคราะห์ผล พยากรณ์ผลทางสถิติ จัดทำข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดข้อ 11 อัตราเงินดือนฯ)
  รหัสตำแหน่ง 1200  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
 13. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาตรี
  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สามารถเขียนรายงาน วิเคราะห์ผล พยากรณ์ผลทางสถิติ จัดทำข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  รหัสตำแหน่ง 1300  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
 14. นักวิทยาศาสตร์ 4
  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา/เคมี/จุลชีววิทยา
  รหัสตำแหน่ง 1402  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1403  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (3 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1406  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.6  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1409  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.9  (อัตราสำรอง)
 15. บุคลากร 4 (นิติศาสตร์)
  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มีความรู้ในงานบริหารบุคคล
  รหัสตำแหน่ง 1505  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.5  (อัตราสำรอง)
 16. บุคลากร 4 (รัฐศาสตร์)
  ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มีความรู้ในงานบริหารบุคคล
  รหัสตำแหน่ง 1607  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.7  (1 อัตรา)
 17. เศรษฐกร 4
  ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงิน/การคลัง
  รหัสตำแหน่ง 1700  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (1 อัตรา)
 18. บุคลากร 4 (ปริญญาโท)
  ปริญญาโททางรัฐศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล/พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน การวิเคราะหงาน (job Analysis) คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การจัดกลุ่มงาน (Job Family) โครงสร้างตำแหน่งงาน (Position Classification) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
  รหัสตำแหน่ง 1800  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (2 อัตรา)
 19. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 
  ปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์/เทคโนโลยีภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์/แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  รหัสตำแหน่ง 1902  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.2  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 1906  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.6  (1 อัตรา)
 20. นักบัญชี 4
  ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
  รหัสตำแหน่ง 2000  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2001  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.1  (3 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2002  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.2  (3 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2004  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2005  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2006  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.6  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2007  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.7  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2009  สังกัดพื้นที่ กภป.ข.9  (อัตราสำรอง)
 21. นักบริหารงานพัสดุ 4  
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ทางบัญชี/การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  รหัสตำแหน่ง 2100  สังกัดพื้นที่ สนญ.  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2101  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2102  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2103  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2104  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2105  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2106  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2107  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2108  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2109  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2110  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (อัตราสำรอง)
 22. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย)  
  ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  รหัสตำแหน่ง 2200  สังกัดพื้นที่ สนญ.และกปภ.ข.1-10  (อัตราสำรอง)
 23. ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบการสูบจ่ายน้ำ ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำประปา และต้องทำงานเป็นกะ
  รหัสตำแหน่ง 2301  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2302  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2303  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2304  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2305  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2306  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2307  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2308  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2309  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2310  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (อัตราสำรอง)
 24. ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรนิกส์)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  รหัสตำแหน่ง 2400  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1-4 และ 6-10  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2405  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
 25. ช่างโยธา 3
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ สามารถใช้งาน Auto CAD ได้ดี มีความรู้ด่านการออกแบบ สำรวจประมาณราคาการบำรุงแนวท่อ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานซ๋อมท่อ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล
  รหัสตำแหน่ง 2501  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (3 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2502  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2503  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2504  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2505  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2506  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2507  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2508  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2509  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2510  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (อัตราสำรอง)
 26. ช่างเครื่องกล 3
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างกลโลหะ มีความรู้ด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำประปา และต้องทำงานเป็นกะ
  รหัสตำแหน่ง 2600  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2602  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2603  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2604  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2605  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2606  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2607  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2608  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2609  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2610  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (อัตราสำรอง)
 27. พนักงานพัสดุ 3
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี/การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานในคลังพัสดุ อาจมีเครื่องมือหนักและอุปกรณ์ทางช่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรี จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัคร
  รหัสตำแหน่ง 2701  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2702  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2703  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2704  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2705  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2706  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2707  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2708  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2709  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2710  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (2 อัตรา)
 28. พนักงานการเงินและบัญชี 3
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี/การเงิน/การเงินและบัญชี
  รหัสตำแหน่ง 2801  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.1  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2802  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2803  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.3  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2804  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.4  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2805  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.5  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2806  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.6  (5 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2807  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.7  (2 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2808  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.8  (อัตราสำรอง)
  รหัสตำแหน่ง 2809  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.9  (1 อัตรา)
  รหัสตำแหน่ง 2810  สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.10  (2 อัตรา)

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค งานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ การประปาส่วนภูมิภาค2558 สอบ การประปาส่วนภูมิภาค 58 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments