งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.ค. -17 ส.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม

“สำนักงานศาลยุติธรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/32055/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ค. – 17 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้
  1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
      (1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
            (ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
           (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามาถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รูปภาพ สถานกาณณ์ หรืแบบจำลองต่างๆ
     (2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
          (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
          (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
  2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
     ทดสอบความสามารถด้านการพูโ เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสอบในภาคนี้
   

 2. ภาคความรู่้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้
  1. ความรู้ที่จำเป็นในงาน
     – ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ
     – การรบริหารเงินและงบประมาณ
     – การจัดทำสอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
     – หลักการและนโยบายการบัญชี
     – มาตรฐานทางบัญชี
     – นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย
     – ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  2. ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นกรประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตำแหน่ง

สมัครงาน สำนักงานศาลยุติธรรม งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม2558 สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม 58 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments