มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี

“มทร.ธัญบุรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/32009/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 24 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างและพัฒนาระบบฐาน
3. มีประสบการณ์ การทำงานทางด้านระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยแนบหลักฐานการผ่านงาน
4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้บริการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
2. พัฒนาและดูแลระบบรับสมัครสอบตรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
3. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. สร้างและพัฒนา ระบบจองรถออนไลน์, ระบบ Outlook, ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
5. ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
6. จัดทำและดูแลระบบจัดการฝึกอบรมออนไลน์
7. ดูแลและประสานงานการใช้ระบบฐานข้อมูลบัญชีสามมิติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น งานบุคลากร งานพัสดุ งานการเงิน งานบริหารจัดการ และการติดต่อประสานงาน
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
4. มีประสบการณ์ ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยแนบหลักฐานการผ่านงาน
5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
6. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น ธุรการ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี งานพัสดุ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ
3. ร่างพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลที่กำหนด
5. ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
6. ประสานงานเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
7. ประสานงานเพื่อบันทึกเทปและถ่ายทำวีดิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
8. บริหารจัดการและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน มทร.ธัญบุรี งานราชการ มทร.ธัญบุรี รับสมัคร สอบ มทร.ธัญบุรี2558 สอบ มทร.ธัญบุรี 58 มทร.ธัญบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments