งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -03 ส.ค. 2558  วิศวกรไฟฟ้า,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ,วิศวกรโยธา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32005/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,280-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ค. – 03 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ศึกษาและกำหนดรูปแบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิตการควบคุม การติดตั้งและการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมไฟฟ้า – การออกแบบระบบไฟฟ้า – มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย – ระบบสื่อสารและความปลอดภัย ในอาคารและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 6. เกณฑ์การตัดสิน 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน การประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมกัน ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา และได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จาก กสทช. หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร วิทยุสื่อสาร โดยทดสอบสัญญาณความชัดเจนกับสถานีวิทยุสื่อสารเครือข่ายในระบบและเครือข่ายร่วม ตลอดจนระบบสื่อสารสนเทศอื่น เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2. บริการรับส่งข่าวสารของทางราชการ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุ โทรสาร โทรศัพท์ เสียงตามสาย ระบบ Internet ระบบส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว
3. จัดระบบข้อมูลข่าวสารโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดกรอง เรียบเรียง และเขียนข่าว พร้อมจัดลำดับความสำคัญ
ก่อน-หลัง เพื่อให้บริการข่าวสารถึงผู้รับบริการถูกต้องครบถ้วนตามเวลาและข่าวสารมีความน่าเชื่อถือ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการได้
4. สรุปสถิติข้อมูลการรับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(60 คะแนน) – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน การประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมกัน ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานอำนวยการงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป
1.1 ออกเลขที่หนังสือส่งแบบ/รายการประกอบแบบ/รายการซ่อมแซม-ปรับปรุง/งวดงาน-งวดเงิน แจ้งราคา
ค่าก่อสร้าง/ราคาการตั้งงบประมาณ/ราคาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายการ พิจารณารายการวัสดุ/
เงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ขออนุมัติ/ส่งตัวไปควบคุมงานและไปราชการ หนังสือแจ้งเวียนเรื่อง ต่างๆ คำสั่ง ฯลฯ
1.2 SCAN สำเนาหนังสือเอกสารเรื่องเดิมทั้งหมด
1.3 แนบเอกสารเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.4 สำเนาทะเบียนออกเลขที่จัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตามประเภทหนังสือ
1.5 ส่งเรื่องตามสำนัก/กองต่างๆ
1.6 รวบรวมสำเนาพร้อมเรื่องเดิมส่งคืนผู้เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน การประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมกัน ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบโครงสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน การประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมกัน ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัคร สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2558 สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 58 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments