สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -03 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/31976/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 03 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่   ๘ / ๒๕๕๘
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็น ลูกจ้าง สวรส. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 
 

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑ อัตรา โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบ สวรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
2. สัญชาติไทย 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำโครงสร้าง และอัตรากำลัง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะประจำตำแหน่ง การประเมินผลงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์และมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ช่วยศึกษาวิเคราะห์ และร่วมจัดทำแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ สวรส. มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
2. ร่วมดำเนินการบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหาร การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ช่วยศึกษาวิเคราะห์และร่วมจัดทำหรือช่วยจัดหาหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของ สวรส.ให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามความต้องการ
4. ร่วมศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งช่วยวางแผนบริหารโครงการทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือไปกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
5. ช่วยดำเนินการพัฒนารูปแบบและจัดกิจกรรมต่างๆ ใน สวรส. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
6. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ สวรส. บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา 
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส                
5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕  โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑  หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘   

ประกาศ ณ วันที่   ๑   กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2558 สอบ สวรส 58 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments