สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/31974/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่   ๙ / ๒๕๕๘
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

 2. สัญชาติไทย

 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

 5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
   

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ สวรส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หากไม่มีคุณวุฒิทางบัญชีหรือการเงินโดยตรง ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือสำเนาสัญญาจ้างเสนอต่อ สวรส.

 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินและมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ รับ-จ่ายเงิน

 2. รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและใบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

 3. จัดทำ ดูแลงานภาษีต่างๆ ของ สวรส. รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส                

 5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
   

** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2558 สอบ สวรส 58 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments