สวรส เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/31973/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่ ๑๐ / ๒๕๕๘
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน จำนวน
๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
 

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
   
 2. สัญชาติไทย
   
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน
   
 5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   
 7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 

 1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์และมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน และแผนปฏิบัติการของ สวรส.
 2. รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี
 3. ช่วยจัดทำรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามขั้นตอนและกระบวนการของปฏิทินงบประมาณ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปี รวมทั้งเงินทุนของ สวรส. และเงินจากแหล่งทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
 5. ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
 6. รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร สวรส. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา
 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
 5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน


** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2558 สอบ สวรส 58 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments